2016-09-22

Konsultacje społeczne projektu Strategii
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

WÓJT GMINY KORCZYNA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r.

 

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosnotworzy miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.

„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.

Celem konsultacji jestwłączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces tworzenia „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:

  • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”:

http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/miejski-obszar-funkcjonalny/aktualnosci/,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”:

http://www.bip.umkrosno.pl/StrategiaMiejskiego_Obszaru_Funkcjonalnego_Krosno___2

  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.

 

  • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.

·         na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:

http://www.cwop.krosno.pl/?id1=aktualnosci

  • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.

 

W dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

 

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

-       pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,

-       osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

-       w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.

Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.

UWAGA !

Chcieliśmy również poinformować, iż powyższe ogłoszenie stanowi rozwiązanie konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno ogłoszonych
dnia 14.09.2016 i mających trwać od dnia ogłoszenia do 05.10.2016 r. (Nr sprawy: RI.033.6.2016.N).Osoby, które wniosły już swoje opinie, uwagi lub wnioski w ramach rozwiązanych konsultacji zostaną poinformowane o obecnych konsultacjach społecznych projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko drogą mailową według informacji podanych w formularzu konsultacyjnym.

 

 

Wójt Gminy Korczyna

Do pobrania:

1) Treść ogłoszenia

2) Projekt Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

3) Formularz konsultacji

4) Prognoza oddziaływania na środowisko

5) Załącznik nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko

6) Załącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko

7) Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii MOF Krosno

8) Raport z Konsultacji Społecznych Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

9) Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko