Lista artykułów

Nazwa artykułu
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego
19.05.2016 więcej
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
19.05.2016 więcej
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
19.05.2016 więcej
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
19.05.2016 więcej
Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za
granicą(transkrypcja aktu stanu cywilnego)
19.05.2016 więcej
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
19.05.2016 więcej
Rejestracja zgonu
Rejestracja zgonu
19.05.2016 więcej
Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim
Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną
prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą
19.05.2016 więcej
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
19.05.2016 więcej
Rejestracja urodzenia dziecka
Rejestracja urodzenia dziecka
19.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się