Lista artykułów

Nazwa artykułu
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 2016 rok
Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań
Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
14.07.2017 więcej
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 2015 rok
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Korczyna - 2015 rok
28.04.2016 więcej