Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XVII/177/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Uchwała XVII/177/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Korczyna
05.09.2016 więcej
Uchwała XVII/176/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Uchwała XVII/176/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr
ewid. 1086 położonej w miejscowości Kombornia
05.09.2016 więcej
Uchwała XVII/175/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Uchwała XVII/175/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid.
184/2 położonej w miejscowości Krasna
05.09.2016 więcej
Uchwała XVII/174/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Uchwała XVII/174/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - wykonanie
dokumentacji projektowej
05.09.2016 więcej
Uchwała XVII/173/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Uchwała XVII/173/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację
zadania "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie
Gminy Korczyna"
05.09.2016 więcej
Uchwała XVII/172/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Uchwała XVII/172/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
05.09.2016 więcej
Uchwała XVI/171/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała XVI/171/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Korczyna
22.07.2016 więcej
Uchwała XVI/170/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała XVI/170/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę działek o numerach ewidencyjnych
428, 767, 951 położonych w miejscowości Węglówka
22.07.2016 więcej
Uchwała XVI/169/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała XVI/169/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego w
zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą
"Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej
na drogach publicznych na terenie MOF Krosno"
22.07.2016 więcej
Uchwała XVI/168/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała XVI/168/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla
niezupełnego (in blanco)
22.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się