Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XV/156/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.
Uchwała XV/156/16 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
22.07.2016 więcej
Uchwała XV/155/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.
Uchwała XV/155/16 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Korczyna absolutorium za 2015 rok
22.07.2016 więcej
Uchwała XV/154/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.
Uchwała XV/154/16 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
22.07.2016 więcej
Uchwała XIV/150/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/150/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy
Korczyna"
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/149/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/149/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonych jako działki o nr ewid. 740/3 i 429, położone w
miejscowości Węglówka
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/148/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/148/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
Statu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/147/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/147/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
nazwy i zmian w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół w Korczynie
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/146/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/146/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto
Krosno oraz Gminy: (...)
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/145/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/145/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w Korczynie
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo -
księgowej i organizacyjnej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w
Korczynie
23.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się