Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XIV/143/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/143/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopłat
do ceny 1 m3 dostarczonej wody
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/142/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/142/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w MPGK w Krośnie
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/141/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/141/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/140/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/140/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/139/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/139/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
23.05.2016 więcej
Uchwała XIV/138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwała XIV/138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
23.05.2016 więcej
Uchwała nr XIII/137/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/137/16 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz
Gminy: (...)
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/136/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/136/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania
"Modernizacja infrastruktury sportowej w Korczynie mającej na
celu budowę bieżni (...)
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/135/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/135/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Domów
Ludowych w (...)"
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/134/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/134/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z
wnioskiem o nadanie odznaczeń: Srebrny Krzyż Zasługi
21.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się