Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XIII/133/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/133/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z
wnioskiem o nadanie odznaczenia Srebrny Krzyż Zasługi
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/132/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/132/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Korczyna na 2016 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/131/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/131/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o numerze
ewidencyjnym 149/1 położonej w miejscowości Krasna
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/130/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/130/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości
oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 477/4, położona
w miejscowości Krasna
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/129/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/129/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/128/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/128/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/127/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/127/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego
oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/126/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/126/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie
Komunalnym w Korczynie
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/125/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/125/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
21.03.2016 więcej
Uchwała nr XIII/124/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Uchwała nr XIII/124/16 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
21.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się