2019-09-27

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XV sesję Rady Gminy Korczyna

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XV sesję Rady Gminy Korczyna:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
 3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania na opracowanie II zmiany MPZP "Korczyna 6" - etap IIb oraz I zmiany MPZP "Korczyna 6" - etap III
 4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 114843R Kombornia-Cmentarz-Dwór w km 0+000-0+997 w m. Kombornia" i "Przebudowa drogi gminnej nr 114816R Korczyna-Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+000-0+980"
 5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Korczyna
 7. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap IIb
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap IIb
 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Korczyna"
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Korczyna
 14. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
 16. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 17. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczyna, zagospodarowaniu tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr ewid. 831/9 położonej w miejscowości Korczyna
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 184/2 położonej w miejscowości Krasna
 23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korczyna

Załączniki

  Projekt uchwały w ... 2019 rok.pdf 623,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...eńskiego.pdf 38,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... etap III.pdf 37,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...i gminnej.pdf 54,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...a kredytu.pdf 45,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 46,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały o ...chomości.pdf 63,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... etap IIb.pdf 547,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... etap IIb.pdf 427,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 43,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 420,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 31,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 33,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały uc...rpackiego.pdf 26,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały zm...czyna ....pdf 15,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...j opłaty.pdf 118,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 440,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...czyna ....pdf 62,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...munalnych.pdf 172,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 78,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 3,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ...ci Krasna.pdf 45,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały w ... Korczyna.pdf 148,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się