2019-03-05

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Korczyna w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r. , poz. 1431, 1544) Gmina Korczyna ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Korczyna w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2020 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Korczyna poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Korczyna, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Od partnerów w ramach projektu oczekuje się realizacji zadań w zakresie:

  • współpracy z Gminą  w trakcie przygotowywania i realizacji projektu oraz w okresie i trwałości projektu;
  • informowania opinii publicznej o realizacji projektu;
  • współpracy z Gminą w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy pojazdu;
  • współpracy z dostawcą pojazdu;
  • uczestnictwa w odbiorze pojazdu i prawidłowej jego eksploatacji.

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:

1) Informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2017;

2) Zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:

  • wozy ratowniczo-gaśnicze,
  • motopompy, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.

3) Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:

1) Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) Kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,

3) Wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2017 r.,

4) Statut.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gmina Korczyna, ul. Rynek 18A, 38-420 Korczyna w terminie do 27.03.2019 r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem Oferta realizacji wspólnego zadania pn. „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Korczyna w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. Oferty można składać korzystając z załączonego formularza oferty.

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczono w załączonym do ogłoszenia Regulaminie otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania.

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Korczyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:

Dorota Mosoń-Pyter

tel. 13 43 540 80 wew. 115

Załączniki

  Ogłoszenie - Wzmoc...grożeń.docx 62,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin - Wzmocni...grożeń.docx 71,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oferty - Wzmo...agrożeń.doc 111,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o wyło...agrożeń.pdf 454,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się