Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim – tor boczny i główny na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w Czarnorzekach
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim – tor boczny i
główny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w
Czarnorzekach
15.11.2016 więcej
Zawiadomienie GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek
Zawiadomienie GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołania od
decyzji RDOŚ w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S19
Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielnarówka-Barwinek (granica
państwa) wraz z infrastrukturą, budowlami i urządzeniami
budowlanymi według wariantu przebiegu trasy WB1-alternatywa"
03.08.2016 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy
naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
22.07.2016 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu
aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego wraz z planem inwestycyjnym oraz
Prognozą oddziaływania na środowisko
24.06.2016 więcej
Wydobywanie ropy naftowej ze złoża Węglówka
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie
ropy naftowej ze złoża Węglówka"
09.05.2016 więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskrzynia i Kombornia
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami
ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości
Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia – gmina Korczyna
23.04.2016 więcej
Obwieszczenia w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej
Obwieszczenia w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
26.02.2016 więcej
Obwieszczenie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
10.02.2016 więcej
Przebudowa drogi gminnej nr 114832R Korczyna- Zawiśle- Górska Karczma
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
114832R Korczyna- Zawiśle- Górska Karczma w km 4 698-6 544,
długości (...)”
29.01.2016 więcej
12