Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim – tor boczny i główny na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w Czarnorzekach
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim – tor boczny i
główny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w
Czarnorzekach
15.11.2016 więcej
Zawiadomienie GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek
Zawiadomienie GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołania od
decyzji RDOŚ w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S19
Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielnarówka-Barwinek (granica
państwa) wraz z infrastrukturą, budowlami i urządzeniami
budowlanymi według wariantu przebiegu trasy WB1-alternatywa"
03.08.2016 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy
naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
22.07.2016 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu
aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego wraz z planem inwestycyjnym oraz
Prognozą oddziaływania na środowisko
24.06.2016 więcej
Wydobywanie ropy naftowej ze złoża Węglówka
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie
ropy naftowej ze złoża Węglówka"
09.05.2016 więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskrzynia i Kombornia
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami
ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości
Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia – gmina Korczyna
23.04.2016 więcej
Obwieszczenia w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej
Obwieszczenia w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
26.02.2016 więcej
Obwieszczenie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000
10.02.2016 więcej
Przebudowa drogi gminnej nr 114832R Korczyna- Zawiśle- Górska Karczma
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
114832R Korczyna- Zawiśle- Górska Karczma w km 4 698-6 544,
długości (...)”
29.01.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się