2018-05-22

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Korczyna z siedzibą w Korczynie ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna reprezentowana przez Wójta Gminy Korczyna.
  Dane kontaktowe: wojt@korczyna.pl, tel.: 13 43 540 80
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy: iodkorczyna@gmail.com;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Gminę Korczyna jako jednostkę samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c, e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g;
 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie Gmina Korczyna mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;
 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;
 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Urzędzie Gminy w Korczynie podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia; określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

Wójt Gminy Korczyna
Jan Zych

Załączniki

  Klauzula informacyjna.pdf 712,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...ludności.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj... osobiste.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj... nazwiska.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj... Korczyna.pdf 524,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...podatkowe.pdf 370,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...kcyzowego.pdf 311,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj... Polskiej.pdf 147,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...6-2020 r..pdf 373,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj... Korczyna.pdf 371,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...wizyjnego.pdf 419,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się