Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Wniosek o udzielenie dotacji na inwestycje związane z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest
22.05.2020 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12.10.2016 więcej
Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa
19.05.2016 więcej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
19.05.2016 więcej
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną
19.05.2016 więcej
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest
okrutnie traktowane lub zaniedbywane
19.05.2016 więcej
Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami
Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i
chwastami
19.05.2016 więcej
Nakazanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego
Nakazanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu
poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
19.05.2016 więcej
Ugoda w sprawie ustalenia zmian stanu wody na gruntach - zatwierdzenie
Ugoda w sprawie ustalenia zmian stanu wody na gruntach -
zatwierdzenie
19.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się