Lista artykułów

Nazwa artykułu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017 - 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017 - 2023
10.05.2018 więcej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto
Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka,
Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
16.11.2016 więcej
Zamierzenia władz gminnych na lata 2010 - 2014
Zamierzenia władz gminnych na lata 2010 - 2014
21.12.2015 więcej
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004 - 2013
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004 - 2013
21.12.2015 więcej
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
21.12.2015 więcej
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2015 rok
21.12.2015 więcej
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014 - 2016
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014 - 2016
21.12.2015 więcej
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 - 2022
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 -
2022
21.12.2015 więcej
Strategia rozwoju Gminy Korczyna
Strategia rozwoju Gminy Korczyna
21.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się