2019-01-03

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 483 o powierzchni 0,8373 ha

WÓJT GMINY KORCZYNA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 483 o powierzchni 0,8373 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna, objętą księgą wieczystą KS1K/00102022/8.

Działka położona jest w południowo-zachodniej części miejscowości Korczyna, w odległości ok. 0,6 km od granic miasta Krosna i ok. 2 km od centrum miejscowości Korczyna. Działka położona w sąsiedztwie działek niezabudowanych wykorzystywanych na cele rolne. Od strony wschodniej sąsiedztwo terenów leśnych. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 0,2 km, natomiast tereny produkcyjne w odległości ok. 0,5 km.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Trębackiej, poprzez działkę nr 2558 stanowiącą własność Gminy Korczyna, będącą użytkiem dr (droga nieurządzona). Kształt granic działki nieregularny, szerszy w północnej części (około 82m) i zwężający się w kierunku południowym do szerokości ok 65m.  Działka położona w terenie płaskim, porośnięta zielenią nieurządzoną oraz trawami. Działka częściowo uzbrojona: w skrajnie północnej części sieć kanalizacyjna (tłoczna), przez środkową cześć działki przebiega sieć gazowa.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6, etap III” ok. 99% działki leży w terenie opisanym symbolem:  2.U.14– tereny zabudowy usługowej, ok. 1 % działki znajduje się w terenach oznaczonych symbolem KDW.143 –tereny dróg wewnętrznych. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka stanowi użytek: S-PsIV - 0,45 ha, Ps IV-0,06 ha.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostę Krośnieńskiego.

Sprzedaż nieruchomości obostrzona jest wskazaniem sposobu i terminu jej zagospodarowania. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowania jej budynkiem przeznaczonym na dom spokojnej starości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Zobowiązanie uważa się za spełnione poprzez przedłożenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku o wskazanym przeznaczeniu.

W przypadku nie zakończenia inwestycji we wskazanym terminie Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Korczyna kary umownej w wysokości 50% ceny sprzedaży brutto.

Możliwość naliczenia przez Gminę Korczyna kar umownych zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej w wysokości 50% ceny sprzedaży brutto.

Niezależnie od kar umownych, w przypadku nie wywiązania się nabywcy z terminu zagospodarowania nieruchomości, Gmina Korczyna zastrzega sobie prawo jej odkupu do 6 lat od daty jej sprzedaży po cenie sprzedaży brutto, pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo odkupu zostanie zapisane w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczone wpisem do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 173.154,00 zł.

Do ceny zakupu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 17.315,40 zł. Wpłaty wadium, w formie pieniężnej, należy dokonać na konto: PBS Krosno 97 8642 1083 2002 8307 0679 0001 do dnia 30 stycznia 2019r.,w tytule przelewu należy podać: „wadium działka nr 483”.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2019r. w sali nr 11 Urzędu Gminy Korczyna przy ul. Rynek 18a, o godz. 1000.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni okazać się dokumentem tożsamości.

Reprezentując przedsiębiorców należy ponadto okazać wyciąg z właściwego dla danego podmiotu rejestru, wydanego lub potwierdzającego jego aktualność, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu potwierdzający prawo reprezentacji przedsiębiorcy.

Osoby fizyczne kupujące nieruchomość na współwłasność mogą być reprezentowane przez jednego oferenta posiadającego pisemne pełnomocnictwa od pozostałych osób.

Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim i posiadające ustawową wspólność majątkową zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w niniejszym przetargu lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Wójt Gminy Korczyna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Korczyna, pok. nr 15, tel. 13 43 540 80 wew. 115.

Ogłoszenie o przetarguwywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korczyna oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Korczyna www.korczyna.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korczyna.                                                                         

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych

Korczyna, 28 grudnia 2018r.

Załączniki

  Ogłoszenie o przet...0,8373 ha.pdf 499,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się