Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2018 roku  
Przedmiot zamówienia
Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2018 roku  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-03-16  
Termin składania ofert
2017-12-08 09:30  
Cpv
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych, parkingów, chodników i placów oraz ciągów pieszo/rowerowych (chodnik) w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Korczyna w roku 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do 15 kwietnia 2018r. i od 1 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. W zakres zamówienia wchodzi: 1) odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych, parkingów, chodników, placów, zatok przystankowych poprzez mechaniczne usuwanie śniegu dla utrzymania ich przejezdności, 2) usuwanie skutków gołoledzi mieszanką piaskowo-solną, 3) wywóz śniegu i błota pośniegowego, 4) sprzątanie nagromadzonego materiału użytego do likwidacji śliskości po okresie zimowym (zamiatanie nawierzchni chodników i dróg przy krawężnikach z uprzątnięciem ok. 1,30 mb od krawężnika), 2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć ww. usługi zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia w czasie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, występowanie śliskości w postaci gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) – przy pomocy sprzętu pozostającego w jego dyspozycji i przy użyciu materiałów do usuwania śliskości zapewnionych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca we własnym zakresie dokonywał będzie składowania i załadunku powierzonych materiałów do likwidacji gołoledzi. 4. Materiały niezbędne do usuwania śliskości (mieszanki z dodatkiem soli) lub materiały uszarstniające w postaci kruszyw zapewni Zamawiający. 5. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych. 6. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. zapisy na kartach drogowych miejsca i czasu wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w kartach drogowych podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli. 7. Wykonawca zobowiązany będzie rozliczać materiały powierzone do usuwania śliskości. 8. Z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia operatorom sprzętu całodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. 9. Wymagania dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się: a) do świadczenia usługi po uprzednim telefonicznym wydaniu dyspozycji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, b) czas do osiągnięcia gotowości od wydania dyspozycji do 1 godziny, c) zlecone prace muszą być wykonane w tym samym dniu, d) po zakończeniu zleconej pracy Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację o realizacji zlecenia, w tym samym dniu do godz. 22.00 lub do godz. 8.00 dnia następnego drogą elektroniczną lub pod wskazane numery telefonów, e) likwidacja śliskości jezdni przy użyciu mieszanki piasku i soli, f) szerokość posypywania powinna obejmować 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni liczonej od osi jezdni, g) szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi, h) Wykonawca zamontuje będący własnością Zamawiającego wideorejestrator z modułem GPS rejestrujący czas pracy, trasę przejazdu wraz z materiałem wideo. 3.10. Sprzęt, o którym mowa w pkt 3.9.1 lit. h) zostanie przekazany wykonawcy na podstawie protokołu. 3.11. Wymagane jest by wykorzystywane do zimowego utrzymania pojazdy wyposażone były w gniazdo sieciowe 12V. 3.12. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego dostarczyć kartę SD z wideorejestratora w celu weryfikacji prawidłowego wykonania zamówienia. 3.13. Za ewentualne szkody spowodowane podczas prac objętych zamówieniem odpowiada Wykonawca. 3.14. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 3.10.1 lit. b). 3.15. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w jego imieniu przedmiot umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Zimow...2018 roku.pdf 553,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Zimowe utrzy...2018 roku.doc 194,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ofertowy.docx 16,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a do SIWZ.docx 15,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b do SIWZ.docx 16,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...tałowej.docx 13,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...az usług.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...gazynowej.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do... sprzętu.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do... rok 2018.doc 110 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do...a rejon I.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 do... rejon II.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 d...Weglówka.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 d...- rejon I.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 12 do...komborska.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 13 d...Iskrzynia.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 14 d...g Krasna.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...2018 roku.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...nie nr 5).pdf 351,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...2018 roku.pdf 772,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się