Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi gminnej Korczyna - Załęże II (ul. Dworska) Nr 114827R w miejscowości Korczyna polegająca na budowie chodnika - ETAP II  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-05-26  
Termin składania ofert
2018-02-21 09:30  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45232452-5 Roboty odwadniające
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Korczyna-Załęże II (ul. Dworska) Nr 114827R w miejscowości Korczyna polegająca na budowie chodnika w km 0+212 – 0+452 w następującym zakresie: 1) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 1km samochodami samowyładowczymi, usunięcie darniny z poboczy i rowów, 2) roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie z transportem urobku do 2km, rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o średn. do 40cm z transportem rur do 5km i rozładunkiem, rozebranie przepustów rurowych –ścianki czołowe i ławy betonowe z transportem urobku do 5km i rozładunkiem, 3) odwodnienie – rów kryty – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 1km, wykopy pod rów kryty, studnie przelotowe, ściekowe i przykanaliki, kanały z rur PP dwuściennych typu Pragma łączonych na wcisk o średn. zewn. 400mm, podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 15cm, kanały z rur PP Pragma łączonych na wcisk o średn. wewn. 200mm przykanaliki i kształtki, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średn. 1000mm w gotowym wykopie o głęb. 2m, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średn. 500mm z osadnikiem bez syfonu, studzienki ściekowe podwórzowe z rur dwuściennych PP średn. 315mm do odwodnienia przyległego terenu, drenaż z rur PVC drenarskich bez otworów o śr. DN 113mm, 4) roboty ziemne – zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luźnym 30cm), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiern. na odkład, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni i wykonanie koryta pod chodnik, 5) podbudowa – profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie –na poszerzeniu i koronie chodnika, warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grub. 15cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm, podbudowy z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC 16P gr. 6cm, 6) chodnik – krawężniki betonowe wibroprasowane wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grub. 15cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej, palisady betonowe o wymiarach 12x20x80 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, chodniki z kostki brukowej czerwonej nostalit grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 7) nawierzchnia jezdni – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S warstwa ścieralna o grub, 4cm, 8) zjazdy i pobocza – nawierzchnie z kamienia tłuczonego – warstwa górna o grub. 10cm na zjazdach, warstwa górna o grub. 10cm – uzupełnienie poboczy, 9) roboty wykończeniowe – plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, rozplantowanie ręczne ziemi, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „krata” mała 90x60x10cm na wylocie kolektora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis techniczny, przedmiar robót, który stanowi załącznik do SIWZ

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...- ETAP II.pdf 568,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d...- ETAP II.doc 221 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do... ETAP II.docx 22,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d... ETAP II.docx 17,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d... ETAP II.docx 14,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do... ETAP II.docx 16,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do... ETAP II.docx 15,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do... ETAP II.docx 15,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do... ETAP II.docx 34,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze...- ETAP II.zip 3,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...- ETAP II.pdf 762,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...- ETAP II.pdf 353,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...- ETAP II.pdf 274,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się