Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi gminnej Nr 114834R Kombornia-Górska Karczma-Budy Wolskie w Komborni  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-07-12  
Termin składania ofert
2018-04-12 09:30  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniające
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 114834R Kombornia – Górska Karczma – Budy Wolskie w km 0+000 – 1+076 w miejscowości Kombornia w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) roboty przygotowawcze – od poz. 1 do poz. 4, 2) przebudowa przepustów – od poz. 5 do poz. 19, 3) przebudowa kolektora burzowego – od poz. 20 do poz. 27, 4) poszerzenie jezdni – od poz. 28 do poz. 35, 5) budowa chodnika – od poz. 36 do poz. 43, 6) nawierzchnia – od poz. 44 do poz. 47, 7) rowy odwadniające – od poz. 48 do poz. 54, 8) pobocza i zjzady – od poz. 55 do poz. 58, 9) oznakowanie i urządzenia brd – od poz. 59 do poz. 62, 10) skrzyżowanie w km 1+056,60 – od poz. 63 do poz. 77, 11) roboty wykończeniowe – od poz. 78 do poz. 81. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb... Komborni.pdf 568,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d... Komborni.pdf 577,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Komborni.docx 22,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Komborni.docx 18,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d... Kmborni.docx 14,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Komborni.docx 16,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Komborni.docx 15,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Komborni.docx 15,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Komborni.docx 35,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze... Komborni.zip 10,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Komborni.pdf 401,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Komborni.pdf 338,66 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się