Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia - ETAP I  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2018-08-07  
Termin składania ofert
2018-05-07 09:30  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia – ETAP I, w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm - roboty ziemne – od poz. 1 do poz. 18, 2) Roboty montażowe - rurociągi – od poz. 19 do poz. 22, 3) Roboty montażowe – studzienki rewizyjne - od poz. 23 do poz. 26, 4) Rurociągi grawitacyjne PVC DN 250mm – roboty ziemne – od poz. 27 do poz. 44, 5) Roboty montażowe - rurociągi – od poz. 45 do poz. 48, 6) Roboty montażowe – studzienki rewizyjne – od poz. 49 do poz. 52, 7) Rurociągi tłoczne PE i pompownia ścieków – roboty ziemne – od poz. 53 do poz. 62, 8) Roboty montażowe - rurociągi – od poz. 63 do poz. 67, 9) Pompownia ścieków – roboty ziemne – od poz. 68 do poz. 83, 10) Roboty montażowe – od poz. 84 do poz. 86, 11) Ogrodzenie pompowni – od poz. 87 do poz. 93, 12) Obwody zasilające pompownię – od poz. 94 do poz. 108, 13) Rury ochronne - rury ochronne PE – przewiert sterowany – od poz. 109 do poz. 111, 14) Rury ochronne PE – od poz. 112 do poz. 113, 15) Rury ochronne dwudzielne – skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi – od poz. 114 do poz. 116. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow...- ETAP I.docx 31,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...a - ETAP.docx 21,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...ia - ETA.docx 18,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...ia - ETA.docx 14,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...a - ETAP.docx 16,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...a - ETAP.docx 15,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...a - ETAP.docx 15,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...a - ETAP.docx 34,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Budo... - ETAP I.zip 27,62 MB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa sieci... - ETAP I.pdf 585,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni... - ETAP I.pdf 346 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się