Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna  
Przedmiot zamówienia
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
12.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-08-24  
Termin składania ofert
2018-05-14 09:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: 1/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114847R Iskrzynia ul. Ogrodowa nr ewid. 712/2, 712/1, 743/4 w km 0+000 – 0+608,80 w miejscowości Iskrzynia, która obejmuje: - roboty przygotowawcze – mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4cm – frezowanie złączy poprzecznych, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 1km, odcinkowe ścięcie zawyżonych poboczy, - podbudowa – mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10cm, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 ton, odcinkowe wyrównanie, wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - nawierzchnia – nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm, - zjazdy i pobocza – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm na zjazdach, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm na poboczach. 2/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114840R Kombornia-Granice Dolne w km 0+000 – 0+360,50 w miejscowości Kombornia, która obejmuje: - roboty przygotowawcze - usunięcie warstwy ziemi (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy śr. 5cm – odcinkowe usunięcie darniny z poboczy, - likwidacja przełomów – podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 40kg na 1m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm, wykonywane gruntofrezarką – stabilizacja przełomów ciężkich na istniejącej nawierzchni, - podbudowa – mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 3cm – frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, - nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - pobocza i zjazdy – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – na zjazdach i poboczach. 3/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114839R Kombornia za Kościołem w km 0+000 – 0+391 w miejscowości Kombornia, która obejmuje: - roboty przygotowawcze - usunięcie warstwy ziemi (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy śr. 5cm – odcinkowe usunięcie darniny z poboczy, - likwidacja przełomów – podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 40kg na 1m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm, wykonywane gruntofrezarką – stabilizacja przełomów ciężkich na istniejącej nawierzchni, - podbudowa – mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10cm – wyrównanie głębokich kolein oraz zaniżonych krawędzi jezdni, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm – frezowanie na złączach poprzecznych oraz przy parkingu, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, - nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - pobocza i zjazdy – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. 4/ Przebudowa drogi gminnej w Krasnej boczna drogi wojewódzkiej III dz. nr ewid. 441/14, 441/15, 441/17 w km 0+000 – 0+220 w miejscowości Krasna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. do 15cm, - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy po str. lewej, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa warstwa wiążąca o grub. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa- warstwa ścieralna o gr. 4cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z klińca kamiennego – warstwa górna z tłucznia grubość po zagęszczeniu 9cm, 5/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114800R w Krasnej boczna drogi wojewódzkiej II w km 0+000 – 0+196 w miejscowości Krasna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub, do 15cm, - podbudowa – mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grubość po zagęszczeniu 6cm, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o gr. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa warstwa ścieralna o grub. 4cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z klińca kamiennego grubość po zagęszczeniu 9cm. 6/ Przebudowa drogi gminnej w Węglówce boczna drogi wojewódzkiej w km 0+000 – 0+ 026 w miejscowości Węglówka, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub, do 15cm, - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległ. do 1km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm wykonanie spadku jednostronnego 2% w kierunku istniejącego rowu po stronie lewej drogi, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o gr. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa warstwa ścieralna o grub. 4cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z klińca kamiennego – warstwa górna z tłucznia -grubość po zagęszczeniu 9cm. 7/ Przebudowa drogi gminnej w Węglówce boczna Ślepówki w km 0+000 – 0+174 w miejscowości Węglówka, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 15cm, ścieki liniowe żeliwne, - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległ. do 1km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm wykonanie spadku jednostronnego 2% w kierunku istniejącego rowu po stronie lewej drogi, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o grub. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa – warstwa ścieralna o gr. 4cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z klińca kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 9cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, projekt techniczny robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb... Korczyna.pdf 573,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa n... Korczyna.pdf 593,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 23,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 18,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Korczyna.docx 16,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Korczyna.docx 15,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Korczyna.docx 15,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Korczyna.docx 35,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze... Korczyna.zip 14,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 338,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 408,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się