Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi boczna Armii Krajowej w km 0+000-0+411 dz. nr ewid. 2545 w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-08-24  
Termin składania ofert
2018-05-16 09:30  
Cpv
45232452-5 Roboty odwadniające
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi boczna A. Krajowej w km 0+000 – 0+411 dz. nr ewid. 2545 w Korczynie w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km, 2) odwodnienie – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowył. na odległość do 1km –odnowa zamulonego rowu, 3) podbudowa – mechaniczne profilowanie rozmytej nawierzchni i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie rozmytej nawierzchni i podbudowy klińcem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P 50/70 z wbudowaniem mechanicznym, 4) nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca o grubości 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych st. II grysowo-żwirowa- warstwa ścieralna o grubości 4cm, 5) roboty wykończeniowe – plantowanie skarp i dna odnowionych rowów wykonywanych mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, projekt techniczny, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...Korczynie.pdf 564,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d...Korczynie.pdf 578,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 22,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 18,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 15,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 35,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze...Korczynie.zip 3,08 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 295,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 259,59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się