Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna - Korczyna boczna ul. Dubiela, Wola Komborska boczna od drogi powiatowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2018-11-05  
Termin składania ofert
2018-07-20 10:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie:

1/ Przebudowa drogi gminnej Korczyna – boczna ul. Dubiela nr ewid. 2547 w km 0+000 – 0+144 w miejscowości Korczyna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze – mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5cm, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15cm, zasuwy wodne z obudową o średnicy do 90mm montowane na rurociągach z PVC i PE – regulacja zasuwy wodociągowej do poziomu nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległ. do 1km, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0m – zagęszczanie nasypów. - nawierzchnia – profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, warstwa ścieralna grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - pobocza i zjazdy – dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- na poboczach i zjazdach, górna warstwa przy nawierzchniach z klińca kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm na poboczach.

2/ Przebudowa drogi gminnej Wola Komborska – boczna od drogi powiatowej nr ewid. 779 w km 0+000 – 0+492 w miejscowości Wola Komborska, która obejmuje: - roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległ. do 1km, zdjęcie i wywóz darniny z poboczy oraz pod nasypy, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0m – formowanie uzupełnionych poboczy, przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP dwuścienne typy Pragma o średn. 40cm, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi – wykonywanie koryta ziemnego pod podbudowę nawierzchni na poszerzeniu, - podbudowa – dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego, - nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążaca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - pobocza i zjazdy – górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm – nawierzchnia na poboczach i zjazdach –wszystkie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, projekt techniczny robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...owiatowej.pdf 575,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa n...owiatowej.pdf 595,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...wiatowej.docx 23,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...wiatowej.docx 18,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...wiatowej.docx 14,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...wiatowej.docx 16,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...wiatowej.docx 15,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...wiatowej.docx 15,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...wiatowej.docx 35,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze...owiatowej.zip 2,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...owiatowej.pdf 334,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 235,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się