Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1. Przebudowa drogi bocznej ul. Zawiśle w Korczynie, 2. Przebudowa drogi boczna od ul. Podkarpackiej w Iskrzyni  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
11.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2018-11-21  
Termin składania ofert
2018-08-20 09:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych w następującym zakresie:

1/ Przebudowa drogi bocznej ul. Zawiśle w km 0+000 – 0+255 dz. nr ewid. 2513, 1468/2, 1465/7, która obejmuje: - roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległ. do 1km, - uzupełnienie korony drogi – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1km, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, nasyp o wysokości do 3,0m, - przepusty – wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość wykopu do 3,0m, przepusty rurowe, rury PP dwuścienne o średnicy 250mm, przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o śred. 30cm, - odwodnienie – wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, głębokość wykopu do 0,60m, studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN” o średn. 315-425mm, zamknięcie stożkiem betonowym z wpustem ulicznym najazdowym, kineta studzienki z PP, sączki podłużne ułożone na głębokości 60cm, wraz z włączeniem do studzienek ściekowych przy zastosowaniu rur drenarskich PCV średnicy 100mm, - podbudowa – mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy żwirem pospółka, grubość warstwy do 10cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem- skropienie warstwy wyrównawczej i warstwy wiążącej, - nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, warstwa ścieralna grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - pobocza – górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość po uwałowaniu 10cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – podbudowa pod umocnienie poboczy elementami betonowymi, umocnienie poboczy elementami betonowymi – korytkami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15cm, umocnienie skarp przy poboczach płytami ażurowymi gr. 10cm, plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.

2/ Przebudowa drogi gminnej boczna od ul. Podkarpackiej (Łążek) Nr 114879R dz. nr 861 w km 0+000 – 0+440 w Iskrzyni, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe –odtworzenie trasy drogi, mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grub. 4cm z wywozem materiału na odległ. do 1km, - podbudowa – mechaniczne profilowanie rozmytej nawierzchni i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie rozmytej nawierzchni żwirowej klińcem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym- śr. grubość warstwy od 4cm do 16cm po zagęszczeniu śr. do 10cm, wyrównanie rozmytej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową AC 16P50/70 z wbudowaniem mechanicznym, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 warstwa wiążąca o gr. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych St. II grysowo-żwirowa warstwa ścieralna o gr. 4cm, - pobocza – nawierzchnia żwirowa – dolna warstwa rozmytych poboczy, nawierzchnia żwirkowa – górna warstwa rozmytych poboczy gr. po zagęszczeniu 10cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, projekt techniczny robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - 1. P... Iskrzyni.pdf 607,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - 1. Przebudow... Iskrzyni.pdf 605,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Iskrzyni.docx 23,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Iskrzyni.docx 18,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Iskrzyni.docx 15,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Iskrzyni.docx 16,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Iskrzyni.docx 15,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Iskrzyni.docx 16,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Iskrzyni.docx 35,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - 1. P...Korczynie.zip 1,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - 2. P... Iskrzyni.zip 19,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Iskrzyni.pdf 434,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Iskrzyni.pdf 458,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się