Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi gminnej Korczyna Doliny I (ul. Miodowa) Nr 114814R dz. nr ewid. 2481 w km 1+890 - 2+310 w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2018-12-24  
Termin składania ofert
2018-09-21 09:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Korczyna Doliny I (ul. Miodowa) Nr 114814R dz. nr ewid. 2481 w km 1+890 – 2+310 w Korczynie w następującym zakresie wg przedmiaru robót: - roboty przygotowawcze: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku – zdjęcie i wywóz darniny oraz zawyżonego pobocza, - podbudowa: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie – profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy żwirem pospółka, grubość warstwy ponad 10cm – wyrównanie profilu podłużnego, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – skropienie podbudowy i warstwy wiążącej, - nawierzchnia: mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno- asfaltową, standard II, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - rowy – oczyszczenie: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. do 2km, - oczyszczenie lewostronnego rowu z odwozem urobku, - pobocza: górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – uzupełnienie poboczy, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, projekt techniczny robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...Korczynie.pdf 437,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d...Korczynie.doc 212 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 23,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 18,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 16,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 35,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja przeta...Korczynie.zip 1,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 519,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 429 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się