Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-01-15  
Termin składania ofert
2018-10-10 09:45  
Cpv
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 140 480,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Kredyt uruchomiony będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. na podstawie odrębnych dyspozycji. 3. Zamawiający zastrzega prawo do niewykorzystania całości kredytu. 4. Spłata kredytu będzie dokonywana w 18 ratach w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2027 roku według poniższego harmonogramu: Miesiąc/rok Kwota 30.04.2019 25 000,00 30.11.2019 25 000,00 30.04.2020 25 000,00 30.11.2020 25 000,00 30.04.2021 25 000,00 30.11.2021 25 000,00 30.04.2022 120 240,00 30.11.2022 120 240,00 30.04.2023 100 000,00 30.11.2023 100 000,00 30.04.2024 175 000,00 30.11.2024 175 000,00 30.04.2025 200 000,00 30.11.2025 200 000,00 30.04.2026 200 000,00 30.11.2026 200 000,00 30.04.2027 200 000,00 30.11.2027 200 000,00 razem 2 140 480,00 5. Spłata odsetek w ostatnim dniu każdego miesiąca, a gdy ten jest dniem wolnym – pierwszy roboczy następnego. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez dodatkowych kosztów. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienionymi w SIWZ. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR – 3M powiększoną o marżę banku. Stawka WIBOR - 3M ustalana dla kolejnych okresów obrachunkowych będzie średnią arytmetyczną stawek WIBOR – 3M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Stopa procentowa ulegała będzie zmianie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. 10. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego do 31.12.2018r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 11. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Załączniki

  Ogłoszenie - Udzie...rminowego.pdf 547,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Udzielenie k...rminowego.pdf 573 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...minowego.docx 15,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...minowego.docx 15,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...minowego.docx 15,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...minowego.docx 14,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Opinia RIO o prawid...ty długu.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia RIO o możli...rminowego.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS za 2017 r. .pdf 175,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-N za II kw 2018 r. .pdf 263,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-N za 2017 r. .pdf 261,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RBZ za 2017 r..pdf 105,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-NDS za II kw 2018 r. .pdf 200,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-Z za II kw 2018 r..pdf 102,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO w spra...a za 2016.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO w spra...a za 2017.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XXXVIII...a kredytu.pdf 281,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...rminowego.pdf 364,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...rminowego.pdf 536,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...rminowego.pdf 416,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się