Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-02-21  
Termin składania ofert
2018-11-16 09:30  
Cpv
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Korczyna wystawionych przez właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców) w workach foliowych o poj. 120l i 60l oznaczonych naklejką z kodem QR w dniach wywozu określonych w harmonogramie wywozu oraz zagospodarowanie odpadów z wyłączeniem odpadów zmieszanych i odpadów zielonych. 2. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych objętych przedmiotowym zamówieniem (z wyodrębnieniem nieruchomości deklarujących segregację odpadów oraz pakietów określonych w pkt 5.3.1 i 5.4.1. specyfikacji). W przypadku konieczności objęcia w trakcie trwania umowy odbiorem odpadów dodatkowych nieruchomości zamieszkałych Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich nieruchomości, a Wykonawca włączy je do przedmiotu zamówienia. 3. Zamówienie dotyczy następujących rodzajów odpadów: - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, - selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj. tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier, opakowania wielomateriałowe, - odpadów biodegradowalnych, - odpadów zielonych, - popiół i odpady paleniskowe, - odpady wielkogabarytowe - kod odpadu 20 03 07 odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów - odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów: - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod odpadu 20 01 21, - urządzenia zawierające freony – kod odpadu 20 01 23, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – kod odpadu 20 01 35, – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod odpadu 20 01 36, - baterie i akumulatory odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów: – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03, kod odpadu 20 01 33, – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - kod odpadu 20 01 34. - leki odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów: - leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod odpadu: 20 01 31, - leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod odpadu 20 01 32, - chemikalia odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów: – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne- kod odpadu 20 01 27, - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27- kod odpadu 20 01 28, - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – kod odpadu 20 01 19, - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod odpadu 20 01 80, – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) – kod odpadu 15 01 10, - detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29, - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, - zużyte opony o szerokości zewnętrznej do 400 mm - kod odpadu 16 01 03 odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów, - tekstylia odbierane będą w ramach punktów selektywnej zbiórki odpadów: - opakowania z tekstyliów - kod odpadu 15 01 09, - tekstylia - kod odpadu 20 01 11, - odzież – kod odpadu 20 01 10. - odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 600 l. na rok od gospodarstwa domowego, odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod odpadu 17 01 01, – gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02, - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – kod odpadu 17 01 03, - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- kod odpadu 17 01 80 - materiały konstrukcyjne zawierające gips – kod odpadu 17 08 02, - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- kod odpadu 17 06 04, - szyby okienne i drzwiowe – kod odpadu 17 02 02. - oleje i tłuszcze: odbierane będą w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów: - oleje i tłuszcze jadalne – kod odpadu 20 01 25, - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 29 – kod odpadu 20 01 26. 5. Wymagania dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia: 5.1. Zebrane odpady (z wyłączeniem odpadów zmieszanych i zielonych) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn.zm.) oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016r., poz.1987 z późn.zm.). Zgodnie z regulacją art. 6d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454), oraz porozumienia międzygminnego NR GK.033.1.14.2017.L z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, Zamawiający informuje o wymogu przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – ZUO w Krośnie. 5.2 Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwane dalej punktami) położone są: - w Korczynie przy ul. Spółdzielczej, - w Węglówce w budynku nr 222. 5.2.1 Wykonawca zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktów. 5.2.2. W punktach gromadzone będą następujące rodzaje odpadów: - odpady wielkogabarytowe - kod odpadu 20 03 07, - odpady elektryczne i elektroniczne: - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod odpadu 20 01 21, - urządzenia zawierające freony – kod odpadu 20 01 23, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – kod odpadu 20 01 35, – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – kod odpadu 20 01 36, - baterie i akumulatory: – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03, kod odpadu 20 01 33, – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - kod odpadu 20 01 34, - leki: - leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod odpadu: 20 01 31, - leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod odpadu 20 01 32, - chemikalia: – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod odpadu 20 01 27, - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27- kod odpadu 20 01 28, - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) – kod odpadu 20 01 19, - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod odpadu 20 01 80, - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) – kod odpadu 15 01 10, - detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29, - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, - zużyte opony o szerokości zewnętrznej do 400 mm - kod odpadu 16 01 03, - tekstylia: - opakowania z tekstyliów - kod odpadu 15 01 09, - tekstylia - kod odpadu 20 01 11, - odzież – kod odpadu 20 01 10, - odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 600 l. na rok od gospodarstwa domowego, - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod odpadu 17 01 01, - gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02, - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – kod odpadu 17 01 03, - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- kod odpadu 17 01 80, - materiały konstrukcyjne zawierające gips – kod odpadu 17 08 02, - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- kod odpadu 17 06 04, - szyby okienne i drzwiowe – kod odpadu 17 02 02, - oleje i tłuszcze: - oleje i tłuszcze jadalne – kod odpadu 20 01 25, - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 29 – kod odpadu 20 01 26, - odpady zielone, w ilości do 1200 l. na rok od gospodarstwa domowego – kod odpadu 20 02 01. 5.2.3. Wykonawca wyposaży punkty w zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dostosowane do następujących rodzajów odpadów pojemniki: punkt położony w Korczynie: - odpady wielkogabarytowe – 3 szt. kontener KP7, - odpady elektryczne i elektroniczne – 1szt. kontener KP7, - baterie i akumulatory – 1 szt. pojemnik o poj. 60 l., - leki - 1 szt. pojemnik o poj. 60 l., - chemikalia – 1 szt. pojemnik o poj. 1,1 m3, - zużyte opony – 1 szt. kontener KP7, - tekstylia – 1 szt. pojemnik o poj. 1,1 m3, - odpady budowlane i rozbiórkowe – 2 szt. kontenery KP7, - oleje i tłuszcze - 1 szt. pojemnik o poj. 1,1 m3, - odpady zielone – 2 szt. kontener KP7. punkt położony w Węglówce: - odpady wielkogabarytowe – 2 szt. kontener KP7, - odpady elektryczne i elektroniczne – 1szt. kontener KP7, - baterie i akumulatory – 1 szt. pojemnik o poj. 60 l., - leki - 1 szt. pojemnik o poj. 60 l., - chemikalia – 1 szt. pojemnik o poj. 1,1 m3, - zużyte opony – 1 szt. kontener KP7, - tekstylia – 1 szt. pojemnik o poj. 1,1 m3, - odpady budowlane i rozbiórkowe – 1szt. kontenery KP7, - oleje i tłuszcze - 1szt. pojemnik o poj. 1,1 m3, - odpady zielone – 1szt. kontener KP7. Pojemniki dostarczone do punktów pozostają własnością Wykonawcy. 5.2.4. Wykonawca wyposaży punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do dnia 1 stycznia 2019r. Wyposażenie odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w godz. 700-1500. Termin wyposażenia punktu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą pisemnie, nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wyposażenia punktów. Lokalizacje pojemników określonych w pkt 5.2.3 specyfikacji w ramach punktów wskaże Wykonawcy obsługa punktów. 5.2.5. Odbiór odpadów z punktów odbywać się będzie po zapełnieniu poszczególnych pojemników, na podstawie telefonicznego zgłoszenia takiej konieczności przez obsługę punktu. Wykonawca odbierze odpady w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Numer telefonu na jaki zgłaszana będzie konieczność odbioru odpadów z punktów Wykonawca wskaże w umowie. 5.3. Worki na odpady 5.3.1. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych deklarującym segregację odpadów worki na odpady segregowane w ramach następujących pakietów: 1) do gospodarstw zamieszkałych przez 1-2 osoby: a) 36 worków o pojemności 120 litrów koloru żółtego, b) 18 worków o pojemności 60 litrów koloru zielonego, c) 12 worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego d) 18 worków o pojemności 120 litrów koloru brązowego, e) 14 worków o pojemności 120 litrów koloru czerwonego, 2) do gospodarstw zamieszkałych przez 3-4 osoby: a) 54 worki o pojemności 120 litrów koloru żółtego, b) 24 worki o pojemności 60 litrów koloru zielonego, c) 12 worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego d) 36 worków o pojemności 120 litrów koloru brązowego, e) 14 worków o pojemności 120 litrów koloru czerwonego, 3) do gospodarstw zamieszkałych przez 5 osób i więcej: a) 72 worki o pojemności 120 litrów koloru żółtego, b) 24 worki o pojemności 60 litrów koloru zielonego, c) 12 worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego d) 36 worków o pojemności 120 litrów koloru brązowego e) 14 worków o pojemności 120 litrów koloru czerwonego. Ponadto Wykonawca dostarczy do punktu selektywnej zbiórki odpadów: - 12.000 sztuk worków o pojemności 60 litrów koloru szarego, - 5.000 sztuk worków o pojemności 120 litrów koloru żółtego, - 2.000 sztuk worków o pojemności 120 litrów koloru zielonego, - 100 sztuk worków o pojemności 120 litrów koloru niebieskiego. 5.3.2.Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z folii o odpowiedniej grubości, zgodnej z Polskimi Normami, dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu. 5.3.3. Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być oznakowane następującym nadrukiem: - na worku koloru żółtego: „NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA KORCZYNA - metale, tworzywa sztuczne”, - na worku koloru niebeskiego: „NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA KORCZYNA - papier” - na worku koloru zielonego: „NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA KORCZYNA – szkło”, - na worku koloru czerwonego: „NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA KORCZYNA – zielone” - na worku koloru brązowego: „NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA KORCZYNA – biodegradowalne”, - na worku koloru szarego: „NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA KORCZYNA – popiół, paleniskowe”. 5.3.4. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości worki na cały okres świadczenia usługi, w ciągu 14 dni od daty przekazania wykazu o którym mowa w pkt 4.2 SIWZ. 5.3.5. Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości worków Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podpis właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość. Na pisemne wezwanie Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia wezwania przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia worków właścicielom nieruchomości. 5.3.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych, z podziałem na pakiety określone w pkt 5.3.1 specyfikacji, na które należy dostarczyć worki w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku konieczności dostarczenia w trakcie trwania umowy worków dodatkowym właścicielom nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich właścicieli nieruchomości. Wykonawca dostarczy worki w ciągu 14 dni od dnia przekazania wykazu przez Zamawiającego. 5.4. Naklejki 5.4.1. Wraz z workami Wykonawca dostarczy właścicielom poszczególnych nieruchomości naklejki samoprzylepne z kodem QR, które właściciele nieruchomości będą umieszczać na workach do gromadzenia odpadów. 5.4.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz z wykazem nieruchomości wskazanym w pkt 4.2 specyfikacji, naklejki samoprzylepne z kodem QR z podziałem dla poszczególnych właścicieli nieruchomości. 5.4.3. Na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości naklejek Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podpis właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość. Na pisemne wezwanie Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia wezwania przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia naklejek właścicielom nieruchomości. 5.5. Harmonogram 5.5.1. Nie później niż terminie 14 dni od dnia przekazania wykazu o którym mowa w pkt 4.2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie (w wersji papierowej i elektronicznej) z poszczególnych miejscowości Gminy Korczyna. Przed dostarczeniem harmonogramu Wykonawca uzyska pisemną akceptacje projektu harmonogramu przez Zamawiającego. Odbiór odpadów nie może następować w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy. Odbiór odpadów należy wykonywać w godz. 700-1700. 5.5.2. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność, zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. O nowym terminie wywozu odpadów Wykonawca poinformuje właścicieli nieruchomości. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 5.5.3. Wykonawca umieści na swojej stronie internetowej harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy Korczyna. 5.6. Ulotka Łącznie z workami lub łącznie z naklejkami (w przypadku gospodarstw, których właściciele gromadzą odpady w sposób nieselektywny) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości ulotkę w formie kolorowego wydruku zawierającą informację o zasadach gospodarowania odpadami, zwłaszcza o sposobie segregacji odpadów na poszczególne frakcje odpadów oraz harmonogram wywozu odpadów. Wykonawca przed wydrukiem ulotek uzyska pisemną akceptację projektu ulotki przez Zamawiającego.

Załączniki

  Ogłoszenie - Odbi... Korczyna.pdf 579,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Odbiór, tra... Korczyna.pdf 549,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 17,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 18,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...Korczyna.docx 13,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...Korczyna.docx 13,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Korczyna.docx 16,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Korczyna.docx 12,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do...Korczyna.docx 33,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 493,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 354,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się