Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa i remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
12.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-11-28  
Termin składania ofert
2019-05-28 09:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie:

1/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114807R Krasna Mała dz. nr 725/2, 725/3, w km 0+000 – 0+670 w miejscowości Krasna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4cm (zacięcie), - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transportem urobku na odległ. do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grub. 15cm, podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 15cm, sączki w gruncie kat. IV poprzeczne z kruszywa o głębokości 40cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką żwirowo-piaskową z zagęszczeniem mechanicznym- śred. grub. warstwy po zagęszczeniu do 10cm, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W50/70 – warstwa wiążąca o grub. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych AC 11S 50/70 St. II grysowo-żwirowa – warstwa ścieralna o grub. 4cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirowo-piaskowej – warstwa górna średnia grub. po zagęszcz. 9cm, nawierzchnia z żwirku kamiennego – warstwa górna zjazdy gosp. grub. po zagęszcz. 10cm, ścieki z pref. betonowych o grub. 15cm na podsypce cement. piaskowej muldowe.

2/ Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 814/6 Iskrzynia – Stara Droga w km 0+000 – 0+101,80 w miejscowości Iskrzynia, która obejmuje: - roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transportem urobku na odległ. do 1km – ścięcie darniny i zawyżonych poboczy, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4cm – frezowanie nawierzchni na złączu poprzecznym początkowym, mechaniczne rozebranie z brukowca o grubości 16-20cm – cięcie i rozbiórka nawierzchni z trylinki betonowej dla wykonania złącza poprzecznego końcowego, - podbudowa – mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową standard II, - nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - zjazdy i pobocza – górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm na zjazdach i poboczach.

3/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114832R Zawiśle – Górska Karczma nr ewid. 294/1 w km 4+698 – 5+303 w miejscowości Kombornia, która obejmuje: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transportem urobku na odległ. do 1km – zdjęcie darniny na poboczach, roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 – dowóz ziemi na uzupełnienie poboczy, czyszczenie przepustów o średn. 0,4m, grubość namułu w cm do 30-50% jego średnicy, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grub. 4cm – frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych, - podbudowa – podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, wykonywane gruntofrezarką- likwidacja przełomów średnich i ciężkich, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10cm, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem istn. nawierzchni oraz warstwy wiążącej, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, - nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, - zjazdy i pobocza – górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm.

4/ Remont drogi gminnej boczna drogi powiatowej dz. nr 415 w km 0+000 – 0+108 w miejscowości Węglówka, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4cm (zacięcie), - podbudowa - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transportem urobku na odległ. do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką żwirowo-piaskową z zagęszczeniem mechanicznym- śred. grub. warstwy po zagęszczeniu do 4 cm, - nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W50/70 – warstwa wiążąca o grub. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych AC 11S 50/70 St. II grysowo- żwirowa – warstwa ścieralna o grub. 4cm, - roboty wykończeniowe - nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirowo-piaskowej – warstwa górna średnia grub. po zagęszcz. 9cm, nawierzchnia z żwirku kamiennego – warstwa górna zjazdy gosp. grub. po zagęszcz. 10cm, ścieki z pref. betonowych o grub. 15cm na podsypce cement. piaskowej muldowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb... Korczyna.pdf 567,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa i... Korczyna.pdf 539,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 25,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 18,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 15,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Korczyna.docx 16,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Korczyna.docx 15,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Korczyna.docx 16,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Korczyna.docx 39,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze... Korczyna.zip 19,3 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 404,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 236,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się