Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa dróg gminnych Nr 114818R; Nr 114857R; Nr 114858R stanowiących ul. Słoneczną w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-12-18  
Termin składania ofert
2019-06-10 09:30  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 114818R Korczyna ul. Słoneczna w km 0+000 – 0+261,50; Nr 114857R Korczyna – droga łącząca ul. Fredry i ul. Słoneczną w km 0+000 – 0+186; Nr 114858R Korczyna – droga łącząca ul. Gen. Szeptyckiego i ul. Słoneczną w km 0+000 – 0+329 w km 0+329 – 0+454 w miejscowości Korczyna, w następującym zakresie: - roboty przygotowawcze: przygotowanie i wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu, przygotowanie i odbiór robót krzyżujących się z uzbrojeniem podziemnym, przygotowanie bazy przyobiektowej, roboty pomiarowe, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, wywożenie karpiny na odległość do 2km, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 2km, - roboty rozbiórkowe: ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru i kostki na podsypce piaskowej, rozbiórka nawierzchni na zjazdach i wejściach oraz na chodniku z przeznaczeniem do częściowego wbudowania, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie obrzeży trawnikowych, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 6cm – frezowanie nawierzchni asfaltowych na złączach poprzecznych początkowych, na zjazdach oraz nad przykanalikami pomiędzy studzienkami ściekowymi, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm – rozebranie podbudowy nad przykanalikami pomiędzy studzienkami, - sieć kanalizacji deszczowej: wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, wykopy o głębok. do 1,5m na zewnątrz budynku, ręczne wykopy przy odkrywaniu istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z kolektorami kanalizacji deszczowej, wykopy oraz przekopy na odkład , głęb. wykopu do 1,5m pod kolektory kanalizacyjne i studzienki, roboty ziemne wykonywane koparkami pod kolektory kanalizacyjne i studzienki, wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m, ręczne wykopy ziemne pod sieć kanalizacji deszczowej wykonywanej w zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15cm. Kanały z rur PVC rurociągi PP dwuścienne typu PRAGMA o średn. zewn. 400mm, 315mm, 250mm, 200mm łączone na wcisk. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z osadnikiem głęb. 25cm średnicy 1000mm, 1500mm. Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średn.315-425mm zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średn. 500mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym. Ścianki czołowe dla kolektora z rur o średn. 315 mm. Zasypanie wykopów fundamentowych, osadzenie włazu żeliwnego o masie do 60kg w studzienkach i komorach- regulacja pionowa włazów żeliwnych, pokryw betonowych i żeliwnych nad studzienkami kanalizacji. - roboty ziemne: wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 2km, wykopy celem wykonania koryta ziemnego pod poszerzenia jezdni, formowanie i zagęszczanie nasypów – nasyp o wysokości do 3,0m. - podbudowa na poszerzeniu: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, podbudowy z kruszyw stabilizowanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grub. 4cm – frezowanie istniejącej nawierzchni z wbudowanie destruktu do wykonanego wcześniej koryta. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm na ul. Słonecznej, - chodniki: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na chodnikach, krawężniki betonowe o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy pod zagęszczeniu 15cm- warstwa dodatkowa na przejeździe przez chodnik oraz poza chodnikiem, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszcz. 5cm – warstwa na chodniku. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej – pasy wzdłuż ciągu, chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8cm kolorowej układane na podsypce cemntowo-piaskowej na zjazdach. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszcz. 6cm. Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6cm kolorowej – ułożenie rozebranej kostki (z odzysku), krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm wraz z wykonanie ław betonowych. - umocnienie poboczy: górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszcz. 15cm, ścieki na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm z elementów betonowych, obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, odwodnienie liniowe – ścieki betonowe z rusztem żeliwnym na ławie betonowej, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszcz. 15cm- utwardzenie poboczy poza chodnikami i korytkami. - nawierzchnia: skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – istniejącej nawierzchni, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, warstwa wiążąca , grubość warstwy po zagęszcz. 5cm, warstwa ścieralna, grubość po zagęszcz. 4cm, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem- warstwy wyrównawczej i wiążącej. - wyniesione przejście dla pieszych: chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na przejściach dla pieszych, pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych średn. 70mm, pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. - oznakowanie poziome i pionowe: pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średn. 70mm, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, bariery ochronne stalowe jednostronne, poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średn. 60mm i 38mm. - roboty wykończeniowe: plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów., roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. - sieć kanalizacji deszczowej: wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład – wykopy pod kolektory kanalizacyjne i studzienki, wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m – pod sieć kanalizacji deszczowej wykonywanej w pobliżu istniejącego uzbrojenia, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15cm, kanały z rur PVC, rurociągi PP dwuścienne typu Pragma. Rurociągi PVC o średn. zewnętrznej 315mm, 250mm, 200mm łączone na wcisk. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średn. 1000mm o głęb. 2,5m i 2,0m. Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średn. 315-425mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe o średn. 500mm z osadnikiem bez syfonu, ścianki czołowe dla kolektorów z rur o średn. 400mm. Zasypanie wykopów fundamentowych, osadzenie włazu żeliwnego w studzienkach i komorach – regulacja pionowa włazów, pokryw betonowych i żeliwnych nad studzienkami. - roboty ziemne: roboty celem wykonania koryta ziemnego pod poszerzenie jezdni, formowanie i zagęszczanie nasypów – nasyp o wysokości do 3,0m. - podbudowa na poszerzeniu: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 15cm, podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość po zagęszczeniu 8cm. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4cm, podbudowy z gruntu stabilizowanego- grubość po zagęswzcz. 30cm,. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego- grubość po zagęszcz. 10cm. - umocnienie poboczy: górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszcz. 15cm – podbudowa pod betonowe korytka ściekowe, ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cement.-piaskowej, chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6cm szarej na podsypce cement.-piaskowej- obudowa wpustów ściekowych, ścieki na podsypce cement.-piaskowej z elementów betonowych z rusztem żeliwnym na ławie betonowej. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grub. warstwy pod zagęszcz. 15cm – utwardzenie poboczy poza korytkami betonowymi. - nawierzchnia: skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – skropienie istniejącej nawierzchni, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfalt. Standard II, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszcz. 5cm, warstwa ścieralna grubość po zagęszcz. 4cm, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – warstwy wyrównawczej i wiążącej. - roboty wykończeniowe: plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Roboty pomiarowe – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...Korczynie.pdf 575,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d...orczynie.docx 56,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 23,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 18,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 16,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 38,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze...Korczynie.zip 12,26 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...Korczynie.pdf 343,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 307,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 262,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się