Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa bieżni okrężnej 400 m, 4 – torowej, bieżni prostej długości 100 m (110 m + strefa startu i wybiegi) 6 – torowej, skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż i pchnięcie kulą z przyłączem wodociągowym i kanalizacji deszczowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-08-05  
Termin składania ofert
2017-05-05 09:30  

Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni okrężnej 400 m, 4 – torowej, bieżni prostej długości 100 m (110 m + strefa startu i wybiegi) 6 – torowej, skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż i pchnięcia kulą w Korczynie dz. nr ew. 2903 obręb Korczyna. Zakres zadania obejmuje: Wykonanie bieżni poliuretanowej typu natrysk z lekkoatletycznymi urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi na terenie obecnego trawiastego boiska piłkarskiego. Dla uzyskania wymaganych parametrów bieżni konieczna jest przebudowa istniejącego boiska – wydłużenie go w kierunku północnym i poszerzenie w kierunku wschodnim. W ten sposób uzyska się bieżnię okrężną o długości 400,00 m, gdzie odcinki proste mają długość 74,34 m oraz łuki (półokrąg) o promieniu wewnętrznym 39,70 + 0,30 m i długości łuku toru wewnętrznego 125,664 m. Od strony zachodniej, wykorzystując prosty odcinek 4 – torowej bieżni okrężnej, należy wykonać bieżnię dla biegów sprinterskich (100 m i 110 m przez płotki) wraz ze strefą wybiegu (wyhamowań) o długości 21,03 m i strefą startu długości 3,15m w wersji 6 – torowej. Spadek poprzeczny bieżni w kierunku boiska, gdzie od wewnętrznej strony bieżni należy wykonać sportowe odwodnienie liniowe z cieków kształtek polimerobetonowych lub tworzywa sztucznego o szerokości 140 – 160 mm, co umożliwi odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce nr ew.2904/1. W środku szerokości bieżni okrężnej wykonać drenaż z perforowanych rur PCV O50 mm w obsypaniu ze żwiru płukanego i geowłókninie gramaturze 200 g/m2. Wody drenarskie odprowadzono do tej samej kanalizacji deszczowej. W południowym zakolu boiska piłkarskiego przewidziano wykonanie urządzeń dla następujących dyscyplin lekkoatletycznych: · skok w dal i trójskok (rozbieg o nawierzchni poliuretanowej + piaskownica); · rzutnia do pchnięcia kulą – koło do pchnięcia kulą. W północnym zakolu boiska piłkarskiego przewidziano wykonanie urządzeń dla następujących dyscyplin lekkoatletycznych: · rozbieg i materac do skoku wzwyż. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń sportowych związanych z funkcjonowaniem bieżni okrężnej 400 m 4 – torowej, bieżni 100 m 6 – torowej, skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż i pchnięcia kulą wyszczególnionych w dokumentacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót - służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej. 3) Tam, gdzie w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budowa bieżni.pdf 546,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa bieżni.doc 156,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do... bieżni.docx 10,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d... bieżni.docx 17,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d... bieżni.docx 15,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do... bieżni.docx 16,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do... bieżni.docx 16,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do... bieżni.docx 16,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do... bieżni.docx 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Budowa bieżni.zip 7,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia ...a bieżni.pdf 455,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ - Budowa bieżni.pdf 659,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...a bieżni.pdf 787,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie 2 SIWZ...a bieżni.pdf 308,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana 2 ogłoszeni...a bieżni.pdf 397,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana 2 SIWZ - Bud...a bieżni.pdf 451,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie 3 SIWZ...a bieżni.pdf 348,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana 3 ogłoszeni...a bieżni.pdf 55,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana 3 SIWZ - Bud...a bieżni.pdf 359,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...a bieżni.pdf 474,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...a bieżni.pdf 211,7 KB (pdf) szczegóły pobierz