Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-09-14  
Termin składania ofert
2017-06-14 09:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: 1) Przebudowa drogi gminnej Korczyna – Mroczki nr ewid. dz. 2508, 2506, 2504/2 w km 0+000 – 0+922 w miejscowości Korczyna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km – ścięcie i wywóz poboczy, - likwidacja przełomów – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, likwidacja przełomów w km 0+079; 0+672; 0+752, wykop pod sączki z wylotem do rowu, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi standard II, z mechanicznym obcinaniem krawędzi, - nawierzchnia – mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm – frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową standard II, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 4 cm, 3 cm, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 3 cm, - zjazdy i pobocza – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – pobocza, zjazdy i zatoka postojowa. 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 114840R Kombornia – Granice Dolne nr ewid. dz. 924 w km 0+400 – 0+885 w miejscowości
Kombornia, która obejmuje : - roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km usunięcie darniny z poboczy, - podbudowa – mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, standard II, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm -frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem- skropienie istniejącej podbudowy bitumicznej, - nawierzchnia – nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, - zjazdy i pobocza – dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 12 cm- uzupełnienie i utwardzenie zjazdów, górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Czarnorzeki – Granica nr ewid. dz. 441/1, 440/1, 438/8, 439/3, 433/5 w km 0+000 – 0+128 w miejscowości Czarnorzeki, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4cm, rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 20cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywiezieniem do 2km, - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległ. do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką żwirowo piaskową z zagęszczeniem mechanicznym śr. grub. warstwy po zagęszczeniu do 6cm, - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grub. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 standard II grysowo- żwirowa, warstwa ścieralna o grubości 4cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirowo-piaskowej warstwa górna-średnia grubość po zagęszczeniu 9cm, ścieki z pref. betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej, 4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 114810R Krasna – Wyspan dz. nr ewid. 688 w km 0+000 – 0+269 w miejscowości Krasna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm, - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie oraz wzmocnienie przełomów średnich w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową Standard z wbudowaniem mechanicznym, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 standard II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o gr. 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 standard II grysowo-żwirowa, warstwa ścieralna o grubości 4 cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirkowo-piaskowej- warstwa górna średnia grubość po zagęszczeniu 9 cm /od 8 do 10cm/. 5) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 114806R Krasna – Podlas dz. nr ewid. 663 w km 0+000 – 0+238 w miejscowości Krasna, która obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm, - podbudowa – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – ścięcie zawyżonych poboczy, mechaniczne
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie oraz wzmocnienie przełomów średnich w istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową Standard III AC 16 P 50/70 z wbudowaniem mechanicznym, - nawierzchnia – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W 50/70 standard II grysowo-żwirowa – warstwa wiążąca o gr. 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 standard II grysowo-żwirowa, warstwa ścieralna o grubości 4 cm, - roboty wykończeniowe – nawierzchnia poboczy z mieszanki żwirkowo-piaskowej- warstwa górna średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm / od 8 do 12cm/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót - służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej. Tam, gdzie w przedmiarze robót, dokumentacji zostało wskazane pochodzenie materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb... Korczyna.pdf 423,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa n... Korczyna.doc 209 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 22,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 17,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...Korczyna.docx 16,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...Korczyna.docx 15,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...Korczyna.docx 15,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...Korczyna.docx 30,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze... Korczyna.zip 5,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 334,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 281,9 KB (pdf) szczegóły pobierz