Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-10-17  
Termin składania ofert
2017-07-17 09:30  
Cpv
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: a) Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr P1927 oraz drogi gminnej nr G114802 w miejscowości Węglówka – etap I, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x16mm2 L=1/5m zasilającej wolnostojącą szafę sterowniczą SO z złącza kablowego (będącego tematem odrębnego opracowania) na dz. 347/1, - zabudowę wolnostojącej szafy SO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 L=522/568m wyprowadzonej z projektowanej szafy SO do projektowanych słupów latarni tj. od słupa L1/1/WO do słupa L12/1/WO, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. b) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze w Korczynie – etap I, która obejmuje: - budowę linii kablowej YKY 4x16mm2 L=1/5m zasilającej wolnostojącą szafę sterowniczo-pomiarową SO z projektowanego złącza kablowego na dz. 2709/2, - zabudowę wolnostojącej szafy SO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z projektowanej szafy SO do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/WO do słupa L8/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z szafy SO do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/2/WO do słupa L8/2/WO, - budowę linii kablowej wyprowadzonej z istniejącej latarni na dz. nr 2692 do proj. słupa oświetleniowego na dz. 2883, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. c) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leszczyńskiej - etap III w Korczynie, która obejmuje: • Oświetlenie uliczne wyprowadzone ze stacji trafo Korczyna 7 - budowę linii kablowej zasilającej szafę SO sterowania oświetleniem z istniejącej stacji transformatorowej Korczyna 7, - budowę linii kablowych oświetlenia ulicy Leszczyńskiej od lampy 2/1 do 10/1, - budowę słupów i opraw oświetleniowych. d) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leszczyńskiej (bocznej) w Korczynie – część II - etap I, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z istniejącej lampy nr 1/21/WO do projektowanych słupów oświetleniowych o nr od 1/21/1/WO do 1/21/7/WO, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych LED Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty, - ułożenie fundamentów, - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych, - wykonanie pomiarów kabla, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem, - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy 0,1 a następnie ziemią wraz z oznakowaniem kabla. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót – służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow... Korczyna.pdf 558,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa oświ... Korczyna.doc 204 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 22,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 17,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...Korczyna.docx 16,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...Korczyna.docx 15,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...Korczyna.docx 15,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...Korczyna.docx 38,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar robót, d... Korczyna.zip 11,32 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -... Korczyna.pdf 2,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 456,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 520,39 KB (pdf) szczegóły pobierz