2015-12-21

Samodzielne stanowiska pracy

Punkt obsługi interesanta
Leokadia Kozubek - Inspektor

Sekcja obsługi gospodarczej
Wykonuje zadania związane z obsługą gospodarczą urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, prace inwestycyjno-ramontowe, porządkowe, bieżące naprawy.
Kazimierz Prajsnar - Kierownik

Stanowisko ds. archiwum i obsługi administracyjnej
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- obsługa administracyjno-techniczna w zakresie spraw pracowniczych,
- dbałość o estetykę pomieszczeń Urzędu Gminy,
- przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych,
- przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy - współpraca z organami policji,
- koordynacja i inwentaryzacja majątku gminy.
Leokadia Kozubek - Inspektor

Stanowisko ds. ewidencji ludności
- prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Ewa Smyka - Inspektor
 Renata Pudło - Zastępca kierownika USC

Stanowisko ds. gospodarki lokalami, gospodarki wodnej, gospodarki rolnej, ochrony przyrody
- gospodarka lokalami będącymi własnością gminy,
- realizowanie zadań gminy w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, ochrony przyrody, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa,
- koordynacja spisów powszechnych,
- sporządzanie wniosków o środki z funduszy strukturalnych dla gminy,
- realizacja zadań w zakresie przywracania stosunków wodno-prawnych w terenie,
- nadzór nad spółkami wodociągowymi i melioracyjnymi,
- realizacja planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania skutkom powodzi i skutkom suszy - gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
Grzegorz Krężałek - Referent

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Zofia Pelczar - Inspektor

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej, transportu i opieki nad zabytkami
- prowadzenie zadań dotyczących zarządzania i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej, w tym rowów przydrożnych i pasów drogowych, oświetlenia ulicznego,
- przygotowywanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego,
- prowadzenie gospodarki gminnymi środkami transportu,
- opieka nad zabytkami.
Stefania Fakadej - Inspektor
Małgorzata Maślak - Referent

Stanowisko ds. majątku gminy, pomocy publicznej, podatków i opłat przedsiębiorców
- ewidencja majątku gminy,
- sprawy zobowiązań podatkowych przedsiębiorców,
- pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
Irena Wilk - Inspektor

Stanowisko ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, pełnomocnik informacji niejawnych
- prowadzenie spraw: wojskowych, spraw OSP i zarządzania kryzysowego.
Elżbieta Rajchel - Inspektor

Stanowisko ds. obsługi informatycznej
- obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych: GOK, GZK, GBP,
- prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego,
- nadzór nad sprzętem elektronicznym w Urzędzie Gminy,
- realizacja zadań w zakresie BHP,
- prowadzenie spraw obrony cywilnej,
- ochrona danych osobowych.
Rafał Czapor - Samodzielny referent

Stanowisko ds. podatków i opłat
- wymiar i ściągalność zabowiązań w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Lucyna Frydrych - Podinspektor
Lucyna Gazda - Podinspektor
Zuzanna Kuźnar - Podinspektor

Stanowisko ds. rozliczeń należności komunalnych
- prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie z tytułu opłat za wodę i ścieki, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- obsługa finansowo-księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego.
Anna Kukulińska - Samodzielny referent

Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia
- realizowanie zadań ochrony zdrowia i gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- obsługa administracyjna Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Teresa Gazda - Podinspektor

Stanowisko ds. wynagrodzeń
- prowadzenie rozliczeń finansowych, związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy, innych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.
Krystyna Pelczar - Inspektor

Stanowisko ewidencji przedsiębiorców i zamówień publicznych
- prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
- wydawanie zaświadczeń dotyczących wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- informowanie mikroprzedsiębiorców o programach wsparcia z funduszy UE,
- prowadzenie spraw wydawania zazwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
- organizacja zamówień publicznych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych i pól biwakowych.
Bogusława Gargasz - Inspektor

Stanowisko gospodarki przestrzennej
- sprawy budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
- realizacja inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę,
- podziały nieruchomości gruntowych,
- numeracja nieruchomości.
Tomasz Tomkiewicz - Inspektor

Stanowisko księgowości budżetowej
- przygotowywanie rocznych planów finansowych budżetu,
- prowadzenie księgowości analitycznej budżetu gminy,
- prowadzenie analiz wydatków budżetu gminy.
Agnieszka Rzeszutek - Referent

Stanowisko obsługi administracyjnej Rady Gminy, kontroli wewnętrznej
- obsługa administracyjno-techniczna Rady Gminy i komisji Rady Gminy,
- prowadzenie dokumentacji organów gminy,
- prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy,
- wykonywanie zadań dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych oraz referendum
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
- kontrola wewnętrzna.
Katarzyna Raś - Specjalista

Stanowisko obsługi finansowo-księgowej, modernizacji i remontów
- sporządzanie projektów umów, zamówień w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów, zakupów - zadań ujętych w budżecie gminy,
- rozliczanie finansowe prowadzonych inwestycji, modernizacji i remontów ujętych w budżecie.
Anna Winiarska - Inspektor

Stanowisko obsługi kancelaryjnej
- prowadzenie sekretariatu urzędu,
- przyjmowanie i rozdział korespondencji,
- prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu Gminy.
Ewelina Czubska - Młodszy referent

Stanowisko ochrony środowiska, gospodraki gruntami
Katarzyna Kałamucka - Specjalista

Urząd Stanu Cywilnego
- realizacja zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.
Renata Pudło - Zastępca kierownika USC