2015-12-21

Samodzielne stanowiska pracy

Punkt obsługi interesanta
Leokadia Kozubek - Inspektor

Sekcja obsługi gospodarczej
Wykonuje zadania związane z obsługą gospodarczą urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, prace inwestycyjno-ramontowe, porządkowe, bieżące naprawy.
Kazimierz Prajsnar - Kierownik

Stanowisko ds. archiwum i obsługi administracyjnej
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- obsługa administracyjno-techniczna w zakresie spraw pracowniczych,
- dbałość o estetykę pomieszczeń Urzędu Gminy,
- przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych,
- przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy - współpraca z organami policji,
- koordynacja i inwentaryzacja majątku gminy.
Leokadia Kozubek - Inspektor

Stanowisko ds. ewidencji ludności
- prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Ewa Smyka - Inspektor
 Renata Pudło - Zastępca kierownika USC

Stanowisko ds. gospodarki lokalami, gospodarki wodnej, gospodarki rolnej, ochrony przyrody
- gospodarka lokalami będącymi własnością gminy,
- realizowanie zadań gminy w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, ochrony przyrody, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa,
- koordynacja spisów powszechnych,
- sporządzanie wniosków o środki z funduszy strukturalnych dla gminy,
- realizacja zadań w zakresie przywracania stosunków wodno-prawnych w terenie,
- nadzór nad spółkami wodociągowymi i melioracyjnymi,
- realizacja planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania skutkom powodzi i skutkom suszy - gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
Grzegorz Krężałek - Referent

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Zofia Pelczar - Inspektor

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej, transportu i opieki nad zabytkami
- prowadzenie zadań dotyczących zarządzania i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej, w tym rowów przydrożnych i pasów drogowych, oświetlenia ulicznego,
- przygotowywanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego,
- prowadzenie gospodarki gminnymi środkami transportu,
- opieka nad zabytkami.
Stefania Fakadej - Inspektor
Małgorzata Maślak - Referent

Stanowisko ds. majątku gminy, pomocy publicznej, podatków i opłat przedsiębiorców
- ewidencja majątku gminy,
- sprawy zobowiązań podatkowych przedsiębiorców,
- pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
Irena Wilk - Inspektor

Stanowisko ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, pełnomocnik informacji niejawnych
- prowadzenie spraw: wojskowych, spraw OSP i zarządzania kryzysowego.
Elżbieta Rajchel - Inspektor

Stanowisko ds. obsługi informatycznej
- obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych: GOK, GZK, GBP,
- prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego,
- nadzór nad sprzętem elektronicznym w Urzędzie Gminy,
- realizacja zadań w zakresie BHP,
- prowadzenie spraw obrony cywilnej,
Rafał Czapor - Samodzielny referent

Stanowisko ds. podatków i opłat
- wymiar i ściągalność zabowiązań w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Lucyna Frydrych - Podinspektor
Lucyna Gazda - Podinspektor
Dominika Stefanik - Referent

Stanowisko ds. rozliczeń należności komunalnych
- prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie z tytułu opłat za wodę i ścieki, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- obsługa finansowo-księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego.
Anna Kukulińska - Samodzielny referent

Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia
- realizowanie zadań ochrony zdrowia i gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- obsługa administracyjna Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Teresa Gazda - Podinspektor

Stanowisko ds. wynagrodzeń
- prowadzenie rozliczeń finansowych, związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy, innych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.
Krystyna Pelczar - Inspektor

Stanowisko ewidencji przedsiębiorców i zamówień publicznych
- prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
- wydawanie zaświadczeń dotyczących wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- informowanie mikroprzedsiębiorców o programach wsparcia z funduszy UE,
- prowadzenie spraw wydawania zazwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
- organizacja zamówień publicznych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych i pól biwakowych.
Bogusława Gargasz - Inspektor

Stanowisko gospodarki przestrzennej
- sprawy budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
- realizacja inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę,
- podziały nieruchomości gruntowych,
- numeracja nieruchomości.
Tomasz Tomkiewicz - Inspektor

Stanowisko księgowości budżetowej
- przygotowywanie rocznych planów finansowych budżetu,
- prowadzenie księgowości analitycznej budżetu gminy,
- prowadzenie analiz wydatków budżetu gminy.
Agnieszka Rzeszutek - Referent

Stanowisko obsługi administracyjnej Rady Gminy, kontroli wewnętrznej
- obsługa administracyjno-techniczna Rady Gminy i komisji Rady Gminy,
- prowadzenie dokumentacji organów gminy,
- prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy,
- wykonywanie zadań dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych oraz referendum
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
- kontrola wewnętrzna.
Katarzyna Raś - Specjalista

Stanowisko obsługi finansowo-księgowej, modernizacji i remontów
- sporządzanie projektów umów, zamówień w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów, zakupów - zadań ujętych w budżecie gminy,
- rozliczanie finansowe prowadzonych inwestycji, modernizacji i remontów ujętych w budżecie.
Anna Winiarska - Inspektor

Stanowisko obsługi kancelaryjnej
- prowadzenie sekretariatu urzędu,
- przyjmowanie i rozdział korespondencji,
- prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu Gminy.
Ewelina Czubska - Młodszy referent

Stanowisko ochrony środowiska, gospodraki gruntami
Katarzyna Kałamucka - Specjalista

Urząd Stanu Cywilnego
- realizacja zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.
Renata Pudło - Zastępca kierownika USC

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się