2018-05-16

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU ZAKTUALIZOWNEGO DOKUMENTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

PREZYDENT MIASTA KROSNA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 02.05.2018 r. do 23.05.2018 r.

 

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosnotworzy Miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.

„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.

Z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni i obiektów publicznych w celu aktywizacji społecznej
i gospodarczej mieszkańców" przez Gminę Wojaszówka oraz projektu pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej"  przez Gminę Miasto Krosno, zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno w sposób polegający na doszczegółowieniu treści obecnie zawartych w dokumencie nie zmieniając przy tym charakteru działań przewidzianych w ramach Strategii.

Celem konsultacji jestwłączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces aktualizacji dokumentu Strategii MOF Krosno, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt dokumentu zaktualizowanej „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:

  • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”:

http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/miejski-obszar-funkcjonalny/aktualnosci/,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”:

http://www.bip.umkrosno.pl/StrategiaMiejskiego_Obszaru_Funkcjonalnego_Krosno

  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
  • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
  • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:

http://www.cwop.krosno.pl/?id1=aktualnosci

  • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.

W dniach od 02.05.2018 r. do 23.05.2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu aktualizacji dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

  • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
  • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w godz.
od 15:30 do 17:00 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 306, tel. 13 47 43 306, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane.
Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

Prezydent Miasta Krosna

Załączniki

  Strategia MOF Krosn...05.2018 r.pdf 4,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do Prognozy.pdf 139,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do Prognozy.pdf 4,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Prognoza MOF Krosno.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ KONSULTACJI.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się