Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXI/219/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/219/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/218/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/218/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6 - etap
IV"
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/217/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/217/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2016
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych
dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Korczyna przez podmioty inne niż
Gmina Korczyna
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/215/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/215/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/214/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/214/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/213/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/213/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/212/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/212/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/211/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/211/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/210/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/210/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Korczyna na 2017 rok
30.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się