Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXXII/331/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/331/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/330/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/330/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/329/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/329/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2018 rok
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/328/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/328/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Korczyna
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/327/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/327/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji w 2017 roku, na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Korczyna
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/326/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/326/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia
zobowiązania na realizację zadania pn. "Montaż Odnawialnych
Źródeł Energi na terenie Gminy Korczyna"
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/325/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/325/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie
realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją
lodowiska otwartego w Korczynie"
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/324/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/324/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem
roku 2017
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/323/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/323/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXI/322/17 z dnia 1 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXI/322/17 z dnia 1 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
18.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się