Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała XXXIV/351/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/351/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krośnieńskiego na
realizację zadania publicznego - wykonanie dokumentacji
technicznej na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R
polegającej na budowie chodnika dla pieszych" w miejscowości
Korczyna
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/350/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/350/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/349/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/349/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/348/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/348/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania
"Boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska otwartego"
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/347/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/347/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/346/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/346/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIII/345/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała XXXIII/345/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Korczyna a Gminą Miasto Krosno dotyczącego
udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna
05.03.2018 więcej
Uchwała XXXIII/344/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała XXXIII/344/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Korczyna
05.03.2018 więcej
Uchwała XXXIII/343/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała XXXIII/343/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Korczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
05.03.2018 więcej
Uchwała XXXIII/342/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała XXXIII/342/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Korczyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym
05.03.2018 więcej
12