2019-09-16

Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy Korczyna

Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sali narad Domu Strażaka w Korczynie:

  1. Uchwała XII/65/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov" w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
  2. Uchwała XII/66/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  3. Uchwała XII/67/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Korczyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  4. Uchwała XII/68/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/177/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  5. Uchwała XII/69/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  6. Uchwała XII/70/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  7. Uchwała XII/71/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
  8. Uchwała XII/72/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
  9. Uchwała XII/73/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków
  10. Uchwała XII/74/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Korczyna

Załączniki

  Uchwała XII-65-201...a 2019 r..pdf 35,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-66-201...a 2019 r..pdf 58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-67-201...a 2019 r..pdf 48,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-68-201...a 2019 r..pdf 153,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-69-201...a 2019 r..pdf 25,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-70-201...a 2019 r..pdf 25,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-71-201...a 2019 r..pdf 549,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-72-201...a 2019 r..pdf 26,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-73-201...a 2019 r..pdf 26,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XII-74-201...a 2019 r..pdf 76,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się