2019-06-21

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej IX sesji Rady Gminy Korczyna

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej IX sesji Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r. w sali narad Domu Strażaka w Korczynie:

 1. Uchwała IX/41/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 2. Uchwała IX/42/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
 3. Uchwała IX/43/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 4. Uchwała IX/44/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 5. Uchwała IX/45/19 z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov" w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
 6. Uchwała IX/46/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody
 7. Uchwała IX/47/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna
 8. Uchwała IX/48/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji zatok autobusowych (opracowanie projektu koncepcyjnego) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w miejscowości Korczyna
 9. Uchwała IX/49/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego (na żądanie) przy drodze powiatowej Korczyna - Sporne w miejscowości Korczyna
 10. Uchwała IX/50/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krasna
 11. Uchwała IX/51/19 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Korczyna
 12. Uchwała IX/52/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Zakup i montaż wyposażenia Domu Kultury w Korczynie" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020"
 13. Uchwała IX/53/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco)
 14. Uchwała IX/54/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap IIb
 15. Uchwała IX/55/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap III
 16. Uchwała IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr PN-II. - 4131.2.152.2019 z dnia 26.04.2019 r.

Załączniki

  Uchwała IX-41-19 z...a 2019 r..pdf 554,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-42-19 z...a 2019 r..pdf 523,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-43-19 z...a 2019 r..pdf 23,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-44-19 z...a 2019 r..pdf 23,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-45-19 z...a 2019 r..pdf 24,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-46-19 z...a 2019 r..pdf 28,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-47-19 z...a 2019 r..pdf 48,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-48-19 z...a 2019 r..pdf 172,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-49-19 z...a 2019 r..pdf 61,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-50-19 z...a 2019 r..pdf 50,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-51-19 z...a 2019 r..pdf 19,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-52-19 z...a 2019 r..pdf 29,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-53-19 z...a 2019 r..pdf 34,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-54-2019...a 2019 r..pdf 562,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-55-2019...a 2019 r..pdf 443,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX-56-2019...a 2019 r..pdf 175,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się