2019-07-19

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej X sesji Rady Gminy Korczyna

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej X sesji Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. w sali narad Domu Strażaka w Korczynie:

  1. Uchwała X/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Korczyna
  2. Uchwała X/58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
  3. Uchwała X/59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczyna absolutorium za 2018 rok
  4. Uchwała X/60/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
  5. Uchwała X/61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie
  6. Uchwała X/62/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie
  7. Uchwała X/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki

  Uchwała X-57-2019 ...a 2019 r..pdf 15,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X-58-2019 ...a 2019 r..pdf 17,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X-59-2019 ...a 2019 r..pdf 19,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X-60-2019 ...a 2019 r..pdf 780,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X-61-2019 ...a 2019 r..pdf 663,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X-62-2019 ...a 2019 r..pdf 751,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X-63-2019 ...a 2019 r..pdf 55,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się