2019-12-04

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XVII sesji Rady Gminy Korczyna

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XVII sesji Rady Gminy Korczyna:

 1. Uchwała XVII/106/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
 2. Uchwała XVII/107/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 3. Uchwała XVII/108/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
 4. Uchwała XVII/109/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Korczynie"
 5. Uchwała XVII/110/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Historia lokalna, pierwszy krok w kierunku edukacji międzykulturowej" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół
 6. Uchwała XVII/111/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół
 7. Uchwała XVII/112/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczyna
 8. Uchwała XVII/113/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłatza zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie gminy Korczyna
 9. Uchwała XVII/114/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1962R Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki
 10. Uchwała XVII/115/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym
 11. Uchwała XVII/116/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 357/2 położonej w miejscowości Czarnorzeki
 12. Uchwała XVII/117/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - Etap IIb
 13. Uchwała XVII/118/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
 14. Uchwała XVII/119/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
 15. Uchwała XVII/120/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Korczyna na rok 2020
 16. Uchwała XVII/121/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Korczyna na lata 2020 - 2022
 17. Uchwała XVII/122/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne z terenu Gminy Korczyna odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 18. Uchwała XVII/123/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
 19. Uchwała XVII/124/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Korczyna do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego

Załączniki

  Uchwała XVII-106-1...a 2019 r..pdf 31,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-107-1...a 2019 r..pdf 660,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-108-1...a 2019 r..pdf 449,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-109-1...a 2019 r..pdf 32,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-110-1...a 2019 r..pdf 25,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-111-1...a 2019 r..pdf 29,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-112-1...a 2019 r..pdf 39,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-113-1...a 2019 r..pdf 54,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-114-1...a 2019 r..pdf 74,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-115-1...a 2019 r..pdf 22,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-116-1...a 2019 r..pdf 24,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-117-1...a 2019 r..pdf 4,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-118-1...a 2019 r..pdf 85,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-119-1...a 2019 r..pdf 276,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-120-1...a 2019 r..pdf 704,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-121-1...a 2019 r..pdf 910,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-122-1...a 2019 r..pdf 60,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-123-1...a 2019 r..pdf 74,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII-124-1...a 2019 r..pdf 524,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się