2020-01-07

Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Korczyna

 Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Korczyna:

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 2. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
 3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2019
 4. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Budowa zręcznościowego toru rowerowego i toru przeszkód, miejsc postojowych oraz utwardzonych dojść i ścieżek w ramach budowy Gminnego Centrum Wielofunkcyjnej Aktywności Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Korczyna"
 5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku"
 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego"
 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: "Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski - świadczone osobom zamieszkałym na terenie Gminy Korczyna
 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kombornia"
 9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana armatury pożarniczej na sieci wodociągowej w miejscowości Iskrzynia"
 10. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna
 12. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczyna, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
 13. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Korczyna w roku szkolnym 2019/2020
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczyna w latach 2020 - 2025
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Korczyna
 16. Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac w obrębie pomnika przyrody - "Źródło Mieczysław" w Czarnorzekach

Załączniki

  Uchwała w sprawie ... 2019 rok.pdf 656,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ... Korczyna.pdf 606,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...roku 2019.pdf 126,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała uchylając...h dojść.pdf 27,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...owawczego.pdf 29,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...owawczego.pdf 28,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ... lub inny.pdf 37,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...Kombornia.pdf 26,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...Iskrzynia.pdf 34,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ... Korczyna.pdf 356,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ... Korczyna.pdf 4,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ... zagospod.pdf 43,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...2019-2020.pdf 21,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...20 - 2025.pdf 294,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ... Korczyna.pdf 120,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...norzekach.pdf 33,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się