Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI i VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu VI i VII zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
05.09.2018 więcej
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV stanowiącej odcinki oświetlenia ulicznego przy ul. Cichej i Krótkiej w miejscowości Iskrzynia
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV stanowiącej odcinki
oświetlenia ulicznego przy ul. Cichej i Krótkiej w
miejscowości Iskrzynia
27.04.2018 więcej
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Czarnorzeki
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV stanowiącej
oświetlenie uliczne w miejscowości Czarnorzeki
08.03.2018 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Korczyna
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna
21.12.2017 więcej
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czarnorzeki
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Czarnorzeki
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
11.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
18.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się