Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV stanowiącej oświetlenie uliczne w miejscowości Czarnorzeki
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV stanowiącej
oświetlenie uliczne w miejscowości Czarnorzeki
08.03.2018 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Korczyna
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna
21.12.2017 więcej
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czarnorzeki
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Czarnorzeki
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
11.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
18.04.2016 więcej