Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 1005/2 położonej w miejscowości Kombornia, gm. Korczyna
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
terenie działki nr ewid. 1005/2 położonej w miejscowości
Kombornia, gm. Korczyna
31.03.2022 więcej
Zawiadomienie o uzgodnieniu decyzji celu publicznego „Przebudowa linii SN 15kV relacji Brzozów- Besko (Krosno) na linię kablową od stanowiska słupowego nr 69 do słupowej stacji transformatorowej Iskrzynia 7 wraz z odgałęzieniami" na działkach nr ewid. 672/11, 672/5, 676/1, 667/1, 675/3, 724/2, 724/1, 714, 805, 816/1, 816/3, 815/10, 814/3, 814/6, 733/5, 732/11, 735, 738, 740/5, 742, 745/7, 746/2, 747/5, 749, 751, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 767/2, 768, 769/1, 837, 851, 989/4
Zawiadomienie o uzgodnieniu decyzji celu publicznego
„Przebudowa linii SN 15kV relacji Brzozów- Besko (Krosno) na
linię kablową od stanowiska słupowego nr 69 do słupowej
stacji transformatorowej Iskrzynia 7 wraz z odgałęzieniami" na
działkach nr ewid. 672/11, 672/5, 676/1, 667/1, 675/3, 724/2,
724/1, 714, 805, 816/1, 816/3, 815/10, 814/3, 814/6, 733/5,
732/11, 735, 738, 740/5, 742, 745/7, 746/2, 747/5, 749, 751, 754,
755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 767/2, 768, 769/1,
837, 851, 989/4 położonych w miejscowości Iskrzynia, gm.
Korczyna
18.02.2022 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb
29.12.2021 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap III
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” – Etap III
29.12.2021 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przystąpieniu do
sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III
08.06.2021 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przystąpieniu do
sporządzenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb
08.06.2021 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb
01.06.2021 więcej
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV oraz zjazdu z drogi powiatowej do projektowanej stacji transformatorowej w ramach przebudowy istniejącej napowietrznej L-SN 15kV Brzozów- Orzechówka na kablową od stacji transformatorowej Kombornia 3 do stanowiska słupowego nr 144 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Kombornia 5 i Kombornia 7
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV
stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV oraz zjazdu z
drogi powiatowej do projektowanej stacji transformatorowej w
ramach przebudowy istniejącej napowietrznej L-SN 15kV Brzozów-
Orzechówka na kablową od stacji transformatorowej Kombornia 3
do stanowiska słupowego nr 144 wraz z odgałęzieniem do stacji
transformatorowej Kombornia 5 i Kombornia 7” na działkach nr
ewid.: 493/1, 518/3, 526/1, 525, 523/1, 526/4, 533, 1515, 633/1,
634/6, 634/10, 638/4, 637/1, 641/2, 643/1, 669/1, 677, 675, 674,
740, 753/1, 754, 761, 760, 759, 804, 803, 805/1, 806/2, 816/1,
802, 801, 822, 820, 819, 847, 846, 849, 868, 867, 869, 880,
888/3, 882, 886, 902, 901/2, 911, 910/1, 909, 930/5, 930/4,
931/16, 931/6, 931/8, 931/12, 931/13, 1087, 1112 położonych w
miejscowości Kombornia, gm. Korczyna
22.01.2021 więcej
Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15kV Brzozów Orzechówka na kablową od stacji transformatorowej Kombornia 8 do stanowiska słupowego 96 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Kombornia 9 i Kombornia 10
Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15kV Brzozów
Orzechówka na kablową od stacji transformatorowej Kombornia 8
do stanowiska słupowego 96 wraz z odgałęzieniem do stacji
transformatorowej Kombornia 9 i Kombornia 10” na działkach nr
ewid.: 283/2, 276/1, 279, 278, 277/2, 277/4, 273/11, 273/10,
273/6, 273/4, 272, 271/4, 271/3, 271/1, 270/2, 293/1, 50, 293/2,
364, 357/2, 363, 319, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 313/3,
274, 247/2, 249, 250/3, 254, 255, 123, 108, 1511/1, 96/1, 1512/4,
86/1, 1512/3, 62/2, 63/1 położonych w miejscowości Kombornia,
gm. Korczyna, oraz na działkach nr ewid.: 785, 42/1 położonych
w miejscowości Wola Komborska, gm. Korczyna
22.01.2021 więcej
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 relacji Rzeszów-Barwinek w km 248 412 do km 249 113 strona lewa oraz w km 246 594 do km 246 878 strona prawa w miejscowości Iskrzynia
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia chodnika
w ciągu drogi krajowej nr 19 relacji Rzeszów-Barwinek w km 248
412 do km 249 113 strona lewa oraz w km 246 594 do km 246 878
strona prawa w miejscowości Iskrzynia na działkach nr ewid.
75/6, 75/8, 76, 77, 79, 80/4, 81/1, 283, 339/2, 339/3, 339/4,
339/6, 341/2, 341/5, 341/6, 343, 344, 348, 350/3, 387/2
położonych w miejscowości Iskrzynia, gm. Korczyna
22.01.2021 więcej
1234

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..