2016-04-18

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzonych zmian do projektów.

Załączniki

  Obwieszczenie o wy... etap III.pdf 201,21 KB (pdf) szczegóły pobierz