2017-05-11

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap IIa, etap IIb oraz etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzonych do projektów zmian, wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podkarpackiego znak: P-II.4131.2.121.2016, P-II.4131.2.136.2016 oraz P-II.4131.2.137.2016 z dnia 19 lipca 2016r.

Załączniki

  Ogłoszenie o wyło... etap III.pdf 200,3 KB (pdf) szczegóły pobierz