2020-01-21

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2020:

 1. Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Zarządzenie nr 213/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości Gminy Korczyna służebnością przesyłu
 3. Zarządzenie nr 214/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 4. Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2020 roku"
 5. Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 6. Zarządzenie 217/2020 z dnia 10 stycznia 2020 zmieniające zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Korczyna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 7. Zarządzenie 218/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Korczyna
 8. Zarządzenie 219/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Korczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy
 9. Zarządzenie 220/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Korczynie do wykonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 10. Zarządzenie 221/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli zarządczej w Gminie Korczyna w 2020 roku
 11. Zarządzenie nr 222/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2020 roku" Zadanie nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska
 12. Zarządzenie nr 223/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna
 13. Zarządzenie nr 224/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 14. Zarządzenie nr 225/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - na 2020 rok
 15. Zarządzenie nr 226/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
 16. Zarządzenie nr 227/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 17. Zarządzenie nr 228/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 2020 rok
 18. Zarządzenie nr 229/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
 19. Zarządzenie nr 230/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 04 czerwca 2019 r.w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Węglówce
 20. Zarządzenie nr 231/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 21. Zarządzenie nr 232/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Korczyna
 22. Zarządzenie nr 233/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla piły do drewna STIHL MS 271 na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kombornia
 23. Zarządzenie nr 234/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla silnika spalinowego Briggs&Stratton XR750 na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kombornia
 24. Zarządzenie nr 235/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla skutera śnieżnego BOMBARDIER LUNX GLX 5900 FC I 6900 będącym na stanie Gminy Korczyna w miejscowości Korczyna
 25. Zarządzenie nr 236/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe i gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna
 26. Zarządzenie nr 237/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Korczyna
 27. Zarządzenie nr 238/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 28. Zarządzenie nr 239/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Węglówka - Awaria zabezpieczenia przyczółka mostu przez potok Kopytko w ciągu drogi gminnej nr 114885R Węglówka k. rzeki Kokoczka w km 0+018"
 29. Zarządzenie nr 240/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
 30. Zarządzenie nr 241/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy
 31. Zarządzenie nr 242/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 32. Zarządzenie nr 243/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 33. Zarządzenie nr 244/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących w Urzędzie Gminy Korczyna
 34. Zarządzenie nr 245/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedszkola i Żłobka - ETAP III"
 35. Zarządzenie nr 246/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iskrzyni w przypadku jego nieobecności
 36. Zarządzenie nr 247/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 37. Zarządzenie nr 248/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych
 38. Zarządzenie nr 249/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 39. Zarządzenie nr 250/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV oświetlenia w miejscowości Kombornia - droga nr 114843R - etap I - budowa dwóch torów linii kablowej i zabudowa 19 szt. fundamentów pod słupy oświetleniowe odcinek od SO do lampy L-10/1/WO oraz od SO do lampy L-9/2/WO"
 40. Zarządzenie nr 251/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2019 rok
 41. Zarządzenie nr 252/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 42. Zarządzenie nr 253/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 43. Zarządzenie nr 254/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni
 44. Zarządzenie nr 255/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji mikroprojektu "Transgraniczny szlak turystyki wspinaczkowej"
 45. Zarządzenie nr 256/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej oświetlenie drogi wojewódzkiej nr W991 w miejscowości Korczyna w km od 13+044 do 13+308 strona prawa i w km 13+348 do 14+238 strona lewa"
 46. Zarządzenie nr 257/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 47. Zarządzenie nr 258/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pod nazwą "Awaryjne roboty zabezpieczające na przepustach i mostach w m. Korczyna i Węglówka"
 48. Zarządzenie nr 259/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzei Gminy Korczyna
 49. Zarządzenie nr 260/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 50. Zarządzenie nr 261/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Iskrzynia oznaczonych jako działki nr ewid. 437/7, 437/5, 126/1, 452/1, 128/1, 417/1, 435/4
 51. Zarządzenie nr 262/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna oznaczonych jako działki nr ewid. 790/10, 790/19, 790/9
 52. Zarządzenie nr 263/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 53. Zarządzenie nr 264/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej nr ewid. 500/4 położonej w miejscowości Czarnorzeki
 54. Zarządzenie nr 265/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Korczynie
 55. Zarządzenie nr 266/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Korczyna w roku 2020 przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
 56. Zarządzenie nr 267/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 57. Zarządzenie nr 268/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna oznaczonych jako działki nr ewid. 1592/1, 1601/3, 1602/1, 1603/1
 58. Zarządzenie nr 269/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni"
 59. Zarządzenie nr 270/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Korczynie do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
 60. Zarządzenie nr 271/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie utwardzenia placu pod wiatą przystankową wraz z jej ponownym montażem w miejscowości Iskrzynia"
 61. Zarządzenie nr 272/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Korczynie
 62. Zarządzenie nr 273/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia w Domu Ludowym w Komborni
 63. Zarządzenie nr 274/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 64. Zarządzenie nr 275/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 65. Zarządzenie nr 276/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania pracowników oraz ustalenia odpowiedzialności za przygotowanie lokali wyborczych - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 66. Zarządzenie nr 277/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Utwardzenie placu koło cmentarza w m. Kombornia"
 67. Zarządzenie nr 278/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami
 68. Zarządzenie nr 279/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 69. Zarządzenie nr 280/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dużuru Urzędu Gminy w Korczynie
 70. Zarządzenie nr 281/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 71. Zarządzenie nr 282/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka oznaczonych jako działki nr ewid. 773/4, 794/2, 787/2, 810/2, 778/2, 793/2, 809/1, 777/2
 72. Zarządzenie nr 283/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gminnej gruntową służebnością drogową
 73. Zarządzenie nr 284/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Krasna oznaczonych jako działki nr ewid. 79/3 i 73/8
 74. Zarządzenie nr 285/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach
 75. Zarządzenie nr 286/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna – Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+980 – 1+880"
 76. Zarządzenie nr 287/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dyżurów pracowników samorządowych, celem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 77. Zarządzenie nr 288/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w wyniku powodzi która miała miejsce w dniu 27 czerwca 2020 r.
 78. Zarządzenie nr 289/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w komunalnej infrastrukturze drogowej w wyniku powodzi, która miała miejsce w dniu 27 czerwca 2020 r.
 79. Zarządzenie nr 290/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uaktywnienia gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuwanie się ziemi lub lawinę
 80. Zarządzenie nr 291/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 81. Zarządzenie nr 292/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 82. Zarządzenie nr 293/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 83. Zarządzenie nr 294/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Seniora w Komborni
 84. Zarządzenie nr 295/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji i naboru uczestników do zajęć prowadzonych w Klubie Seniora w Komborni
 85. Zarządzenie nr 296/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej w Komborni
 86. Zarządzenie nr 297/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji uczestników do zajęć prowadzonych w Świetlicy Środowiskowej w Komborni
 87. Zarządzenie nr 298/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Iskrzynia oznaczonych jako działki nr ewid. 124/3, 412/3, 431/3, 445/1, 123/1, 127/1, 418/4, 419/4
 88. Zarządzenie nr 299/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 89. Zarządzenie nr 300/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dyżurów pracowników samorządowych, celem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów ponownych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
 90. Zarządzenie nr 301/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka oznaczonych jako działki nr ewid. 808/1, 776/2
 91. Zarządzenie nr 302/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wieży widokowej w Czarnorzekach
 92. Zarządzenie nr 303/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok
 93. Zarządzenie nr 304/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 94. Zarządzenie nr 305/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 95. Zarządzenie nr 306/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna
 96. Zarządzenie nr 307/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie
 97. Zarządzenie nr 308/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 98. Zarządzenie nr 309/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Dziennego Domu 'Senior - WIGOR" w Korczynie
 99. Zarządzenie nr 310/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 100. Zarządzenie nr 311/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 101. Zarządzenie nr 312/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Zakup i montaż wyposażenia Domu Kultury w Korczynie"
 102. Zarządzenie nr 313/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 831/9 położonej w miejscowości Korczyna
 103. Zarządzenie nr 314/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Iskrzynia oznaczonych jako działki nr ewid. 139/1, 464/3
 104. Zarządzenie nr 315/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 105. Zarządzenie nr 316/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu marki Volvo /FL/ 4x4 z zabudową pożarniczą o nr rejestracyjnym RKR 40401 dla OSP Kombornia
 106. Zarządzenie nr 317/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu marki Volvo /FL/ 4x4 z zabudową pożarniczą bedącym na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kombornia
 107. Zarządzenie nr 318/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka oznaczonych jako działka nr ewid. 785/2
 108. Zarządzenie nr 319/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wspinania w sektorach skalnych położonych na terenie Gminy Korczyna: Sokoli Grzbiet, Strzelnica, Przełom Marcinka
 109. Zarządzenie nr 320/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Korczyna
 110. Zarządzenie nr 321/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Dowóz uczniów do przedszkola i szkół w Korczynie oraz Iskrzyni i Komborni, prowadzonych przez Gminę Korczyna w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r."
 111. Zarządzenie nr 322/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 112. Zarządzenie nr 323/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 114829R Czarnorzeki - Działy, działka nr ewid. 339 w km 0+000 - 0+250 wraz z budową mijanki"
 113. Zarządzenie nr 324/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Korczynie w przypadku jego nieobecności
 114. Zarządzenie nr 325/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Korczyna
 115. Zarządzenie nr 326/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krasnej w przypadku jego nieobecności
 116. Zarządzenie nr 327/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji za I półrocze roku budżetowego o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korczyna, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
 117. Zarządzenie nr 328/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie określenia zasad i procedur funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Korczyna
 118. Zarządzenie nr 329/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Iskrzynia oznaczonych jako działki nr ewid. 411/3 i 416/1
 119. Zarządzenie nr 330/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 120. Zarządzenie nr 331/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komborni w przypadku jego nieobecności
 121. Zarządzenie nr 332/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka oznaczonej jako działka nr ewid. 772/2
 122. Zarządzenie nr 333/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach była ostatnim miejscem pracy
 123. Zarządzenie nr 334/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyni"
 124. Zarządzenie nr 335/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Korczyna prowadzenia spraw Gminy, upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczeń woli oraz wykonywania innych czynności
 125. Zarządzenie nr 336/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Korczyna na lata 2021 - 2025
 126. Zarządzenie nr 337/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przepocy w Rodzinie w Gminie Korczyna
 127. Zarządzenie nr 338/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 128. Zarządzenie nr 339/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności
 129. Zarządzenie nr 340/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla piły ratowniczej STIHL MS 462 C-M R na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korczyna
 130. Zarządzenie nr 341/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pt. "Wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe i gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna"
 131. Zarządzenie nr 342/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 132. Zarządzenie nr 343/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 133. Zarządzenie nr 344/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska
 134. Zarządzenie nr 345/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Korczyna za 2020 r.
 135. Zarządzenie nr 346/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gminnej gruntową służebnością drogową
 136. Zarządzenie nr 347/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Korczyna i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
 137. Zarządzenie nr 348/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Korczyna "Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego" oraz "Administratora Systemu Teleinformatycznego"
 138. Zarządzenie nr 349/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pt. "Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna"
 139. Zarządzenie nr 350/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni i Komborni oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Iskrzynia"
 140. Zarządzenie nr 351/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna"
 141. Zarządzenie nr 352/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 114829R Czarnorzeki - Działy, działka nr 339 w km 0+000 - 0+250 wraz z budową mijanki"
 142. Zarządzenie nr 353/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 143. Zarządzenie nr 354/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pt. "Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Korczyna"
 144. Zarządzenie nr 355/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pt. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korczynie"
 145. Zarządzenie nr 356/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie ewidencji dróg i przeglądów dróg i mostów"
 146. Zarządzenie nr 357/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 147. Zarządzenie nr 358/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Korczyna
 148. Zarządzenie nr 359/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Korczyna
 149. Zarządzenie nr 360/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Korczyna - Dyrektor Gminnego Żłobka w Korczynie
 150. Zarządzenie nr 361/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. Modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Korczyna, Węglówka, Krasna
 151. Zarządzenie nr 362/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2021 rok
 152. Zarządzenie nr 363/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej
 153. Zarządzenie nr 364/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego"
 154. Zarządzenie nr 365/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania: "Dowóz i opieka na dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku"
 155. Zarządzenie nr 366/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania: "Dowóz i opieka na dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku"
 156. Zarządzenie nr 367/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 157. Zarządzenie nr 368/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 158. Zarządzenie nr 369/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 159. Zarządzenie nr 370/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 160. Zarządzenie nr 371/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Korczyna
 161. Zarządzenie nr 372/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gminnej gruntową służebnością drogową
 162. Zarządzenie nr 373/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka oznaczonej jako działka nr ewid. 783/2
 163. Zarządzenie nr 374/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Korczyna - dostawa wyposażenia żłobka"
 164. Zarządzenie nr 375/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Korczyna
 165. Zarządzenie nr 376/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korczynie - dostawa wyposażenia"
 166. Zarządzenie nr 377/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 167. Zarządzenie nr 378/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka oznaczonej jako działka nr ewid. 786/2
 168. Zarządzenie nr 379/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 1400/14
 169. Zarządzenie nr 380/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Korczyna - referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz obsługi finansowej - księgowej instytycji kultury w Urzędzie Gminy Korczyna
 170. Zarządzenie nr 381/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadań pn. 1. "Wykonanie umocnienia rowu na dł. 47 mb w ciągu drogi gminnej nr 114829R Czarnorzeki - Działy w km 1+800 - 1+948 w m. Czarnorzeki" 2. "Wykonanie umocnienia rowu na dł. 70 mb w ciągu drogi gminnej nr 114834R Kombornia - Górska Karczma - Budy Wolskie wraz z renowacją rowu na długości 150 mb w km 0+410 - 0+560 w m. Kombornia"
 171. Zarządzenie nr 382/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna"
 172. Zarządzenie nr 383/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Korczyna
 173. Zarządzenie nr 384/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 174. Zarządzenie nr 385/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadnania pn. "Remont umocnień dopływów i odpływów z przepustów zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Zawiśle"
 175. Zarządzenie nr 386/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadnania pn. "Remont drogi gminnej Nr 114832R Korczyna - Zawiśle - Górska Karczma w km 5+303 - 6+003"
 176. Zarządzenie nr 387/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 304/2
 177. Zarządzenie nr 388/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Korczyna tabletów do użytku służbowego
 178. Zarządzenie nr 389/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 179. Zarządzenie nr 390/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2021 roku"
 180. Zarządzenie nr 391/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadań pn. 1. Remont przepustu na drodze gminnej Nr 114802R w km 0+228 w m. Węglówka, 2. Remont przepustu dz. nr ew. 729 w km 0+156 w m. Krasna ul. Leśna
 181. Zarządzenie nr 392/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 182. Zarządzenie nr 393/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Korczyna
 183. Zarządzenie nr 394/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadań pn. Awaria - umocnienie brzegu przy moście zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej Nr 139015R w m. Węglówka za Kościołem
 184. Zarządzenie nr 395/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..