2020-01-21

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2020:

 1. Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Zarządzenie nr 213/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości Gminy Korczyna służebnością przesyłu
 3. Zarządzenie nr 214/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 4. Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2020 roku"
 5. Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 6. Zarządzenie 217/2020 z dnia 10 stycznia 2020 zmieniające zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Korczyna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 7. Zarządzenie 218/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Korczyna
 8. Zarządzenie 219/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Korczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy
 9. Zarządzenie 220/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Korczynie do wykonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 10. Zarządzenie 221/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli zarządczej w Gminie Korczyna w 2020 roku
 11. Zarządzenie nr 222/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2020 roku" Zadanie nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska
 12. Zarządzenie nr 223/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna
 13. Zarządzenie nr 224/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 14. Zarządzenie nr 225/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - na 2020 rok
 15. Zarządzenie nr 226/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
 16. Zarządzenie nr 227/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 17. Zarządzenie nr 228/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 2020 rok
 18. Zarządzenie nr 229/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
 19. Zarządzenie nr 230/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 04 czerwca 2019 r.w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Węglówce
 20. Zarządzenie nr 231/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 21. Zarządzenie nr 232/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Korczyna
 22. Zarządzenie nr 233/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla piły do drewna STIHL MS 271 na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kombornia
 23. Zarządzenie nr 234/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla silnika spalinowego Briggs&Stratton XR750 na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kombornia
 24. Zarządzenie nr 235/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla skutera śnieżnego BOMBARDIER LUNX GLX 5900 FC I 6900 będącym na stanie Gminy Korczyna w miejscowości Korczyna
 25. Zarządzenie nr 236/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe i gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna
 26. Zarządzenie nr 237/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Korczyna
 27. Zarządzenie nr 238/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 28. Zarządzenie nr 239/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Węglówka - Awaria zabezpieczenia przyczółka mostu przez potok Kopytko w ciągu drogi gminnej nr 114885R Węglówka k. rzeki Kokoczka w km 0+018"
 29. Zarządzenie nr 240/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
 30. Zarządzenie nr 241/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy
 31. Zarządzenie nr 242/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 32. Zarządzenie nr 243/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 33. Zarządzenie nr 244/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących w Urzędzie Gminy Korczyna
 34. Zarządzenie nr 245/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedszkola i Żłobka - ETAP III"
 35. Zarządzenie nr 246/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iskrzyni w przypadku jego nieobecności
 36. Zarządzenie nr 247/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 37. Zarządzenie nr 248/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych
 38. Zarządzenie nr 249/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 39. Zarządzenie nr 250/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn: "Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV oświetlenia w miejscowości Kombornia - droga nr 114843R - etap I - budowa dwóch torów linii kablowej i zabudowa 19 szt. fundamentów pod słupy oświetleniowe odcinek od SO do lampy L-10/1/WO oraz od SO do lampy L-9/2/WO"
 40. Zarządzenie nr 251/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2019 rok
 41. Zarządzenie nr 252/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 42. Zarządzenie nr 253/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 43. Zarządzenie nr 254/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni
 44. Zarządzenie nr 255/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji mikroprojektu "Transgraniczny szlak turystyki wspinaczkowej"
 45. Zarządzenie nr 256/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej oświetlenie drogi wojewódzkiej nr W991 w miejscowości Korczyna w km od 13+044 do 13+308 strona prawa i w km 13+348 do 14+238 strona lewa"
 46. Zarządzenie nr 257/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 47. Zarządzenie nr 258/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pod nazwą "Awaryjne roboty zabezpieczające na przepustach i mostach w m. Korczyna i Węglówka"
 48. Zarządzenie nr 259/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzei Gminy Korczyna
 49. Zarządzenie nr 260/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 50. Zarządzenie nr 261/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Iskrzynia oznaczonych jako działki nr ewid. 437/7, 437/5, 126/1, 452/1, 128/1, 417/1, 435/4
 51. Zarządzenie nr 262/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna oznaczonych jako działki nr ewid. 790/10, 790/19, 790/9
 52. Zarządzenie nr 263/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 53. Zarządzenie nr 264/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej nr ewid. 500/4 położonej w miejscowości Czarnorzeki
 54. Zarządzenie nr 265/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Korczynie
 55. Zarządzenie nr 266/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Korczyna w roku 2020 przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
 56. Zarządzenie nr 267/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 57. Zarządzenie nr 268/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna oznaczonych jako działki nr ewid. 1592/1, 1601/3, 1602/1, 1603/1
 58. Zarządzenie nr 269/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni"
 59. Zarządzenie nr 270/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Korczynie do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
 60. Zarządzenie nr 271/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie utwardzenia placu pod wiatą przystankową wraz z jej ponownym montażem w miejscowości Iskrzynia"
 61. Zarządzenie nr 272/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Korczynie
 62. Zarządzenie nr 273/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia w Domu Ludowym w Komborni
 63. Zarządzenie nr 274/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 64. Zarządzenie nr 275/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 65. Zarządzenie nr 276/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania pracowników oraz ustalenia odpowiedzialności za przygotowanie lokali wyborczych - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 66. Zarządzenie nr 277/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Utwardzenie placu koło cmentarza w m. Kombornia"
 67. Zarządzenie nr 278/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami
 68. Zarządzenie nr 279/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 69. Zarządzenie nr 280/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dużuru Urzędu Gminy w Korczynie
 70. Zarządzenie nr 281/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 71. Zarządzenie nr 282/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka oznaczonych jako działki nr ewid. 773/4, 794/2, 787/2, 810/2, 778/2, 793/2, 809/1, 777/2
 72. Zarządzenie nr 283/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gminnej gruntową służebnością drogową
 73. Zarządzenie nr 284/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Krasna oznaczonych jako działki nr ewid. 79/3 i 73/8
 74. Zarządzenie nr 285/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach
 75. Zarządzenie nr 286/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna – Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+980 – 1+880"
 76. Zarządzenie nr 287/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dyżurów pracowników samorządowych, celem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 77. Zarządzenie nr 288/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w wyniku powodzi która miała miejsce w dniu 27 czerwca 2020 r.
 78. Zarządzenie nr 289/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w komunalnej infrastrukturze drogowej w wyniku powodzi, która miała miejsce w dniu 27 czerwca 2020 r.
 79. Zarządzenie nr 290/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uaktywnienia gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuwanie się ziemi lub lawinę

Załączniki

  Zarządzenie 212-20...znia 2020.pdf 486,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 213-20...znia 2020.pdf 347,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 214-20...znia 2020.pdf 617,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 215-20...znia 2020.pdf 486,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 216-20...znia 2020.pdf 389,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 217-20...znia 2020.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 218-20...znia 2020.pdf 628,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 219-20...znia 2020.pdf 239,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 220-20...znia 2020.pdf 196,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 221-20...znia 2020.pdf 437,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 222-20...znia 2020.pdf 163,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 223-20...znia 2020.pdf 178,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 224-20...znia 2020.pdf 307,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 225-20...znia 2020.pdf 798,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 226-20...znia 2020.pdf 732,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 227-20...znia 2020.pdf 236,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 228-20...znia 2020.pdf 206,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 229-20...znia 2020.pdf 255,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 230-20...znia 2020.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 231-20...a 2020 r..pdf 857,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 232-20...o 2020 r..pdf 235,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 233-20...o 2020 r..pdf 179,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 234-20...o 2020 r..pdf 180,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 235-20...o 2020 r..pdf 183,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 236-20...o 2020 r..pdf 179,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 237-20...o 2020 r..pdf 354,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 238-20...o 2020 r..pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 239-20...o 2020 r..pdf 362,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 240-20...o 2020 r..pdf 1001,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 241-20...o 2020 r..pdf 392,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 242-20...a 2020 r..pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 243-20...a 2020 r..pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 244-20...a 2020 r..pdf 336,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 245-20...a 2020 r..pdf 328,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 246-20...a 2020 r..pdf 312,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 247-20...a 2020 r..pdf 1003,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 248-20...a 2020 r..pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 249-20...a 2020 r..pdf 734,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 250-20...a 2020 r..pdf 343,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 251-20...a 2020 r..pdf 10,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 252-20...a 2020 r..pdf 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 253-20...a 2020 r..pdf 94,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 254-20...a 2020 r..pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 255-20...a 2020 r..pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 256-20...a 2020 r..pdf 344,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 257-20...a 2020 r..pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 258-20...a 2020 r..pdf 329,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 259-20...a 2020 r..pdf 375,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 260-20...a 2020 r..pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 261-20...a 2020 r..pdf 460,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 262-20...a 2020 r..pdf 368,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 263-20...a 2020 r..pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 264-20...a 2020 r..pdf 312,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 265-20...a 2020 r..pdf 678,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 266-20...a 2020 r..pdf 298,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 267-20...a 2020 r..pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 268-20...a 2020 r..pdf 763,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 269-20...a 2020 r..pdf 325,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 270-20...a 2020 r..pdf 365,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 271-20...a 2020 r..pdf 330,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 272-20...a 2020 r..pdf 576,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 273-20...a 2020 r..pdf 489 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 274-20...a 2020 r..pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 275-20...a 2020 r..pdf 618 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 276-20...a 2020 r..pdf 719,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 277-20...a 2020 r..pdf 302,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 278-20...a 2020 r..pdf 827,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 279-20...a 2020 r..pdf 523 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 280-20...a 2020 r..pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 281-20...a 2020 r..pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 282-20...a 2020 r..pdf 497,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 283-20...a 2020 r..pdf 740,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 284-20...a 2020 r..pdf 352,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 285-20...a 2020 r..pdf 263,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 286-20...a 2020 r..pdf 349,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 287-20...a 2020 r..pdf 731,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 288-20...a 2020 r..pdf 440,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 289-20...a 2020 r..pdf 551,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 290-20...a 2020 r..pdf 429,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się