2021-01-29

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2021:

 1. Zarządzenie nr 396/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikom/Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy
 2. Zarządzenie nr 397/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 3. Zarządzenie nr 398/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Gminy kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, w związku z potrzebą ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
 4. Zarządzenie nr 399/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 Wójta Gminy Korczyna z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustanowienia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmienionego zarządzeniem nr 217/2020 Wójta Gminy Korczyna z dnia 10 stycznia 2020 r.
 5. Zarządzenie nr 400/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz ustanowienia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Węglówce zmienionego zarządzeniem nr 230/2020 Wójta Gminy Korczyna z dnia 31 stycznia 2020 r.
 6. Zarządzenie nr 401/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych
 7. Zarządzenie nr 402/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 8. Zarządzenie nr 403/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Korczyna - Radca Prawny
 9. Zarządzenie nr 404/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
 10. Zarządzenie nr 405/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 11. Zarządzenie nr 406/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 12. Zarządzenie nr 407/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania usupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
 13. Zarządzenie nr 408/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
 14. Zarządzenie nr 409/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla piły do drewna STIHL MS 194 T na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej Sporne w miejscowości Korczyna
 15. Zarządzenie nr 410/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla piły ratowniczej do betonu i stali STIHL TS 420 na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej Sporne w miejscowości Korczyna
 16. Zarządzenie nr 411/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Korczyna
 17. Zarządzenie nr 412/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 
 18. Zarządzenie nr 413/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - na 2021 rok
 19. Zarządzenie nr 414/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego Renault D16 będącym na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Iskrzynia
 20. Zarządzenie nr 415/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla wentylatora oddymiającego nadciśnieniowego PH-VP450 GX/GP będącym na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Iskrzynia
 21. Zarządzenie nr 416/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 22. Zarządzenie nr 417/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
 23. Zarządzenie nr 418/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Korczyna
 24. Zarządzenie nr 419/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 25. Zarządzenie nr 420/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 26. Zarządzenie nr 421/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka oznaczonej jako działka nr ewid. 795/2
 27. Zarządzenie nr 422/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Korczyna
 28. Zarządzenie nr 423/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 29. Zarządzenie nr 424/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 30. Zarządzenie nr 425/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Korczyna
 31. Zarządzenie nr 426/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Korczyna w roku 2021 przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
 32. Zarządzenie nr 427/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie gminy Korczyna
 33. Zarządzenie nr 428/2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 34. Zarządzenie nr 429/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzyni
 35. Zarządzenie nr 430/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 36. Zarządzenie nr 432/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2020 rok
 37. Zarządzenie nr 433/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Korczyna na 2021 rok - "Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"
 38. Zarządzenie nr 434/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla pompy szlamowej HONDA WT30X będącej na wyposażeniu OSP Krasna
 39. Zarządzenie nr 435/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 40. Zarządzenie nr 436/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 41. Zarządzenie nr 437/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 88/7
 42. Zarządzenie nr 438/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna oznaczonych jako działki nr ewid. 915/3 i 915/17
 43. Zarządzenie nr 439/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 44. Zarządzenie nr 440/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w domach kultury i domach ludowych na terenie gminy Korczyna
 45. Zarządzenie nr 441/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 46. Zarządzenie nr 442/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Korczyna na 2021 rok - "Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"
 47. Zarządzenie nr 443/21 z dnia 7 maja 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 48. Zarządzenie nr 444/21 z dnia 10 maja 2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Korczyna na 2021 rok - "Wspieraj Seniora"
 49. Zarządzenie nr 445/21 z dnia 17 maja 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 50. Zarządzenie nr 446/21 z dnia 18 maja 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 51. Zarządzenie nr 447/21 z dnia 19 maja 2021 zmieniające w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 52. Zarządzenie nr 448/21 z dnia 20 maja 2021 w sprawie wyboru wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizacje zamówienia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Korczyna ul. Sporne"
 53. Zarządzenie nr 449/21 z dnia 31 maja 2021 w sprawie powołania i organizacji  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Korczynie
 54. Zarządzenie nr 450/21 z dnia 31 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie
 55. Zarządzenie nr 451/21 z dnia 31 maja 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń w domach kultury i domach ludowych na terenie gminy Korczyna
 56. Zarządzenie nr 452/21 z dnia 2 czerwca 2021 w sprawie wyboru wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizacje zamówienia pn: "Budowa przyszkolnego boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby komunikacji, piłkochwytem wysokości 4m oraz drenaż wraz z przyłączeniem kanalizacji deszczowej"
 57. Zarządzenie nr 453/21 z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadań pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna - Leszczyńska (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+980-1+880"
 58. Zarządzenie nr 454/21 z dnia 8 czerwca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 59. Zarządzenie nr 455/21 z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Korczyna
 60. Zarządzenie nr 456/21 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 61. Zarządzenie nr 457/21 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 115728R Iskrzynia - Zagórze I (ul. Spokojna)"
 62. Zarządzenie nr 458/21 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie wdrożenia metodologii przeprowadzania analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Korczynie
 63. Zarządzenie nr 459/21 z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 64. Zarządzenie nr 460/21 z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna (Iskrzynia ul. Słoneczna, Kombornia "cmentarz-dwór", Czarnorzeki "na zamek")
 65. Zarządzenie nr 461/21 z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 66. Zarządzenie nr 462/21 z dnia 2 lipca 2021 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 rok
 67. Zarządzenie nr 463/21 z dnia 2 lipca 2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 241/20 Wójta Gminy Korczyna z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 165/19 Wójta Gminy Korczyna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy
 68. Zarządzenie nr 464/21 z dnia 8 lipca 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Korczyna Załęże (ul. Dworska etap III) polegającej na budowie chodnika"
 69. Zarządzenie nr 465/21 z dnia 13 lipca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 70. Zarządzenie nr 466/21 z dnia 16 lipca 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Remont drogi gminnej nr 114832R Korczyna-Zawiśle-Górska Karczma w km 6+003 - 6+483 zniszczonej podczas czerwcowej powodzi w 2020 r."
 71. Zarządzenie nr 467/21 z dnia 21 lipca 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w miejscowości Węglówka"
 72. Zarządzenie nr 468/21 z dnia 27 lipca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 73. Zarządzenie nr 469/21 z dnia 27 lipca 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 74. Zarządzenie nr 470/21 z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową
 75. Zarządzenie nr 471/21 z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 76. Zarządzenie nr 472/21 z dnia 3 sierpnia 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz uczniów do przedszkola w Korczynie oraz szkół w Korczynie, Iskrzyni i Komborni, w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r."
 77. Zarządzenie nr 473/21 z dnia 3 sierpnia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników do zajęć prowadzonych w Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Korczynie
 78. Zarządzenie nr 474/21 z dnia 9 sierpnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 79. Zarządzenie nr 475/21 z dnia 11 sierpnia 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn.: "Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna:
  - w miejscowości Kombornia (droga nr 114836R),
  - w miejscowości Krasna (droga nr 114805R ul. Długa)"
 80. Zarządzenie nr 476/21 z dnia 16 sierpnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 81. Zarządzenie nr 477/21 z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie informacji za I półrocze roku budżetowego o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korczyna, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
 82. Zarządzenie nr 478/21 z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie powołania zespołu do ustalenia zużycia paliwa dla samochodu Skoda Octavia GLX 1,9 TDi nr rej RKR 49112 przekazanego na stan OSP Korczyna
 83. Zarządzenie nr 479/21 z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu Skoda Octavia 1,9 TDi na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korczyna
 84. Zarządzenie nr 480/21 z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn: "Odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Nr 114809R Krasna - Dział - Zagórze (ul. Długa)"
 85. Zarządzenie nr 481/21 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na realizację zamówienia pn: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Korczyna: w miejscowości Korczyna (boczna od ul. Fredry), w miejscowości Węglówka (droga na działce nr ewid. 932) oraz remont drogi gminnej na działce nr 157/2 w miejscowości Węglówka"
 86. Zarządzenie nr 482/21 z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 87. Zarządzenie nr 483/21 z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
 88. Zarządzenie nr 484/21 z dnia 6 września 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 89. Zarządzenie nr 485/21 z dnia 16 września 2021 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Korczyna za 2021 r.
 90. Zarządzenie nr 486/21 z dnia 17 września 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 91. Zarządzenie nr 487/21 z dnia 20 września 2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2022 rok
 92. Zarządzenie nr 488/21 z dnia 21 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 1102/45
 93. Zarządzenie nr 489/21 z dnia 21 września 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 94. Zarządzenie nr 490/21 z dnia 28 września 2021 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2022-2031
 95. Zarządzenie nr 491/21 z dnia 29 września 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 96. Zarządzenie nr 492/21 z dnia 30 września 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
 97. Zarządzenie nr 493/21 z dnia 7 października 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 98. Zarządzenie nr 494/21 z dnia 7 października 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 99. Zarządzenie nr 495/21 z dnia 20 października 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 100. Zarządzenie nr 496/21 z dnia 20 października 2021 w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 101. Zarządzenie nr 497/21 z dnia 28 października 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  Zarządzenie nr 498/21 z dnia 28 października 2021 w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadań p.n. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasna ETAP II na działce nr ewid 716/1 w km 0+090 do km 0+260
 102. Zarządzenie nr 499/21 z dnia 28 października 2021 w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadań p.n. Przebudowa dróg na terenie Gminy Korczyna: w miejscowości Korczyna (boczna od ul. Fredry), w miejscowości Węglówka (droga na działce nr ewid. 932), remont drogi gminnej na działce nr 157/2 w miejscowości Węglówka
 103. Zarządzenie nr 500/21 z dnia 29 października 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zamówienia pn: "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego"
 104. Zarządzenie nr 501/21 z dnia 3 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1034/1 położona w miejscowości Korczyna
 105. Zarządzenie nr 502/21 z dnia 8 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania: "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku"
 106. Zarządzenie nr 503/21 z dnia 8 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadania: "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku"
 107. Zarządzenie nr 504/21 z dnia 10 listopada 2021 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz Atego będącym na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węglówka
 108. Zarządzenie nr 505/21 z dnia 12 listopada 2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2022 rok
 109. Zarządzenie nr 506/21 z dnia 12 listopada 2021 w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej
 110. Zarządzenie nr 507/21 z dnia 16 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 111. Zarządzenie nr 508/21 z dnia 16 listopada 2021 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Korczyna treningu SWA w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. "PATROL - 21"
 112. Zarządzenie nr 509/21 z dnia 16 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 113. Zarządzenie nr 510/21 z dnia 16 listopada 2021 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu należnego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
 114. Zarządzenie nr 511/21 z dnia 18 listopada 2021 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski dotyczące udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Korczyna
 115. Zarządzenie nr 512/21 z dnia 23 listopada 2021 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 5/6 części w prawie wieczystego użytkowania działki o nr ewid. 1051 położonej w miejscowości Węglówka
 116. Zarządzenie nr 513/21 z dnia 26 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021
 117. Zarządzenie nr 514/21 z dnia 26 listopada 2021 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Korczyna
 118. Zarządzenie nr 515/21 z dnia 26 listopada 2021 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korczyna
 119. Zarządzenie nr 516/21 z dnia 30 listopada 2021 w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadań pn. Odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Nr 114809R Krasna-Dział-Zagórze (ul. Długa) w m. Krasna
 120. Zarządzenie nr 517/21 z dnia 1 grudnia 2021 zmieniające Zarządzenie Nr 459/2014 Wójta Gminy Korczyna z dnia 28 marca 2014 roku,  w sprawie "Instrukcji użytkowania samochodów pożarniczych oraz gospodarki paliwami płynnymi w jednostkach OSP z terenu gminy Korczyna"
 121. Zarządzenie nr 518/21 z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Korczyna w roku 2022 przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
 122. Zarządzenie nr 519/21 z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o nr ewid. 318/25 i 318/26 oraz udziału wynoszącego 1/3 części w prawie współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 318/24 i 318/13 położonych w miejscowości Kombornia
 123. Zarządzenie nr 521/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni
 124. Zarządzenie nr 522/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. S. Pigonia w Komborni
 125. Zarządzenie nr 523/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie
 126. Zarządzenie nr 524/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Węglówce
 127. Zarządzenie nr 525/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Krasnej
 128. Zarządzenie nr 526/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Korczyna oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Korczyna
 129. Zarządzenie nr 527/21 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Korczyna procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
 130. Zarządzenie nr 529/21 z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 131. Zarządzenie nr 530/21 z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Korczyna na 2021 rok - "Laboratoria Przyszłości" na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 65 ust. 11, ust. 12 i ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o sczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami), uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r., poz. 939) oraz uchwały Nr XLIII/349/21 Rady Gminy w Korczynie z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Korczyna na rok 2021
 132. Zarządzenie nr 531/21 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 133. Zarządzenie nr 531/A/21 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 134. Zarządzenie nr 532/21 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 220/2 położonej w miejscowości Węglówka
 135. Zarządzenie nr 533/21 z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na realizację zamówienia pn: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Korczyna w 2022 roku"

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..