2022-02-11

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2022

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2022:

 1. Zarządzenie nr 535/22 z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Zarządzenie nr 536/22 z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 2022 rok
 3. Zarządzenie nr 537/22 z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 4. Zarządzenie nr 539/22 z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Korcyzna w 2022 roku
 5. Zarządzenie nr 540/22 z dnia 4 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego
 6. Zarządzenie nr 541/22 z dnia 11 stycznia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka oznaczonej jako działka nr ewid. 642
 7. Zarządzenie nr 542/22 z dnia 11 stycznia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna na rzecz Gminy Korczyna nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 1349/1
 8. Zarządzenie nr 543/22 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
 9. Zarządzenie nr 544/22 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy SPołecznej w Korczynie do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego
 10. Zarządzenie nr 545/22 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
 11. Zarządzenie nr 546/22 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
 12. Zarządzenie nr 547/22 z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 13. Zarządzenie nr 548/22 z dnia 21 stycznia 2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
 14. Zarządzenie nr 549/22 z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie przyznania dotacji celowej na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Korczyna
 15. Zarządzenie nr 550/22 z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gminnej gruntową służebnością drogową
 16. Zarządzenie nr 551/22 z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - na 2022 rok
 17. Zarządzenie nr 553/22 z dnia 11 lutego 2022 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Korczyna prowadzenia spraw Gminy, upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczeń woli oraz wykonywania innych czynności
 18. Zarządzenie nr 554/22 z dnia 14 lutego 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 19. Zarządzenie nr 556/22 z dnia 25 lutego 2022 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla motopompy HONDA GXV160 na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węglówka
 20. Zarządzenie nr 557/22 z dnia 25 lutego 2022 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla piły do drewna STIHL MS 241 C-M na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej Węglówka w miejscowości Węglówka
 21. Zarządzenie nr 558/22 z dnia 5 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..